Orde do 31 de xullo de 1996 sobre peche de oficinas de farmacia.

Trala entrada en vigor do Decreto 253/1996, do 20 de xuño, polo que se determinan os horarios mínimos de apertura así como os criterios que deben rexer para o establecemento de quendas de urxencia e vacacións das oficinas de farmacia, resulta manifesto que o único caso en que a nosa normativa admite o cesamento temporal das actividades das oficinas de farmacia é o desfrute do período vacacional máximo dun mes ó que se refire o artigo 4 do citado decreto.

Polo tanto, ó marxe de tal suposto e dos previstos en materia sancionadora, non procede outro peche temporal das oficinas de farmacia que, obviamente, o que traia orixe en forza maior.

Resulta, por iso, oportuno dictar unha norma que, con evidente carácter interpretativo, resolva definitivamente a anterior cuestión.

Na súa virtude, en uso das facultades que me confiren os artigos 34.6º e 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro,

 

DISPOÑO:

 

1. De acordo co disposto no Decreto 253/1996, do 20 de xuño, polo que se determinan os horarios mínimos de apertura así como os criterios que deben rexer para o establecemento de quendas de urxencia e vacacións das oficinas de farmacia, as ditas oficinas só poderán permanecer pechadas ó público fóra do horario ordinario de apertura e nos supostos de vacacións e forza maior.

O disposto no apartado anterior enténdese sen prexuízo da obriga do cumprimento das quendas de urxencia nocturna e diurna reguladas no citado Decreto 253/1996.

 

2. En calquera outro suposto de peche dunha oficina de farmacia distinto ós mencionados no artigo anterior, a súa reapertura requirirá o levantamento da acta de inspección á que se refire o artigo 11 do Decreto 288/1996, do 12 de xullo, sobre competencias e procedemento para a autorización de apertura de oficinas de farmacia.

 

3. Se por causa de forza maior se pechase unha oficina de farmacia durante menos de 3 meses, a súa reapertura esixirá tan só comunicación ó colexio de farmacéuticos e á delegación provincial da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais.

 

DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS

 

Primeira.- Quedan sen efecto, no ámbito da Comunidae Autónoma de Galicia, o número 1 do artigo 8 da Orde do 17 de xaneiro de 1980, sobre funcións e servicios das oficinas de farmacia e cantas outras disposicións estatais se opoñan ó disposto na presente orde.

 

Segundo.- Esta orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Vease también