Decreto 14/1997, do 23 de xaneiro, polo que se integran no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, escala de saúde pública e administración sanitaria, clase de inspectores médicos, os, funcionarios asumidos polo Decreto 80/1996, do 29 de febreiro, pertencentes a corpos e escalas de carácter sanitario.

O Decreto 80/1996, do 29 de febreiro (D.O.G. n° 50, do 11 de marzo), polo que se asumen as funcións e servicios da Seguridade Social en materia de asistencia sanitaria encomendadas ó Instituto Social da Mariña, traspasadas pola Administración central do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, adscribe, no seu artigo 2.1°, á Consellería de Sanidade e Servicios Sociais as funcións, servicios e medios persoais e materiais transferidos polo Real decreto 212/1996, do 9 de febreiro.

Entre a diversa tipoloxía de persoal transferido encontrase un colectivo de persoal sanitario funcionario composto por inspectores médicos. Existindo nesta Comunidade Autónoma unha normativa específica sobre o persoal sanitario funcionario, composta, principalmente, pola Lei 17/1989, do 23 de outubro (D.O.G. n° 206, do 26 de outubro), de creación de escalas do persoal sanitario ó servicio da Comunidade Autónoma de Galicia; o Decreto 303/1990, do 31 de maio (D.O.G. n° 145, do 26 de xullo), que a desenvolve, e o Decreto 5/1992, do 16 de xaneiro (D.O.G. n° 16, do 24 de xaneiro), polo que se crea a clase de funcionarios de inspectores médicos, procede integra-lo colectivo transferido nos corpos, escalas, subescalas e clases creadas pola dita normativa.

Na súa virtude, logo de consulta coa representación do persoal na mesa sectorial de negociación do persoal sanitario e logo de informe da Comisión de Persoal, por proposta conxunta das consellerías da Presidencia e Administración Pública e de Sanidade e Servicios Sociais e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa sesión do día vintetrés de xaneiro de mil novecentos noventa e sete,

 

DISPOÑO:

 

1. Intégranse no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, escala de saúde pública e administración sanitaria, clase de inspectores médicos, todos aqueles funcionarios de carreira que, pertencendo á escala de inspectores médicos do corpo especial do Instituto Social da Mariña ou á escala de médicos inspectores do corpo sanitario do extinguido Instituto Nacional de Previsión foron transferidos á Comunidade Autónoma de Galicia con tal carácter polo Real decreto 212/1996, do 9 de febreiro, sobre traspaso das funcións e servicios da Seguridade Social en materia de asistencia sanitaria encomendadas ó Instituto Social da Mariña e que aparecen relacionados no anexo I do presente decreto.

 

2. As direccións provinciais do Servicio Galego de Saúde nas que prestan servicios os ditos funcionarios expedirán a correspondente dilixencia de integración, unha copia da cal se remitirá á Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servicio Galego de Saúde.

 

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS

 

Primeira.- O persoal que con carácter de persoal interino da escala de inspectores médicos do corpo especial do Instituto Social da Mariña foi transferido á Comunidade Autónoma de Galicia polo Real decreto 212/1996, do 9 de febreiro, será nomeado, con efectos desde a data de efectividade da transferencia, persoal interino en posto de traballo vacante do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, escala de saúde pública e administración sanitaria, clase de inspectores médicos. O dito persoal aparece relacionado no anexo II do presente decreto.

 

Segunda.- O persoal eventual contratado para substituír un titular funcionario con reserva de praza e que, con tal carácter de persoal laboral eventual, foi transferido á Comunidade Autónoma de Galicia polo Real decreto 212/1996, do 9 de febreiro, será nomeado, con efectos desde a data de efectividade da transferencia, persoal interino por substitución de titular con reserva de praza do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, escala de saúde pública e administración sanitaria, clase de inspectores médicos, logo da renuncia ó contrato de traballo de substitución celebrado ó abeiro do artigo 4 do Real decreto 2546/1994, do 29 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos traballadores en materia de contratación (B.O.E. n° 22, do 28 de xaneiro de 1995). O dito persoal aparece relacionado no anexo III do presente decreto.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

 

A Consellería de Sanidade e Servicios Sociais ou o Servicio Galego de Saúde, de conformidade co disposto no artigo 15.5° da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia, elaborarán a proposta de relación de postos de traballo, que incluirá aqueles ocupados polo persoal integrado por medio do presente decreto, producíndose a homologación para efectos retributivos do citado persoal no momento da publicación no Diario Oficial de Galicia da correspondente relación de postos de traballo.

 

DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS

 

Primeira.- Autorízase o conselleiro de Sanidade e Servicios Sociais para dictar cantas disposicións sexan necesarias para a execución e desenvolvemento do presente decreto.

 

Segunda.- O presente decreto entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. Non obstante o anterior, a súa eficacia entenderase referida ó día 1 de marzo de 1996, sen prexuízo do previsto na súa disposición adicional.

 

Vease también