Decreto 324/1992, do 19 de novembro, polo que se crea a área de saúde do Salnés.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 33, establece que lle corresponde á Comunidade Autónoma o desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación básica do Estado en materia de sanidade interior, podendo organizar e administrar para tal fin dentro do seu territorio tódolos servicios sanitarios.
O artigo 56 da Lei 14/1986, xeral de sanidade, establece que as comunidades autónomas delimitarán e constituirán no seu territorio demarcacións denominadas áreas de saúde, debendo ter en conta, para tal efecto, os principios básicos que nela se establecen.
O Decreto 55/1989, do 5 de abril, aproba a revisión do mapa sanitario de Galicia, establecendo e definindo nove áreas de saúde. Con posterioridade, o Decreto 50/1992, do 19 de febreiro, crea a área de saúde do Barco de Valdeorras, polo que ata a data eran 10 as áreas de saúde existentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
Por outra banda a disposición derradeira primeira 1 da Lei 8/1991, do 23 de xullo, de reforma da Lei 1/1989, do 2 de xaneiro, do Servicio Galego de Saúde, faculta o Consello da Xunta de Galicia para establecer mediante decreto o ámbito territorial das áreas de saúde e o seu número, e para realiza-las oportunas adaptacións tendo en conta a ordenación territorial de Galicia vixente en cada momento. Todo isto sen prexuízo do sinalado na disposición derradeira primeira 2 da citada lei.
Vista a Lei 13/1992, do 9 de novembro, sobre a revisión do mapa sanitario para crea-la área de saúde do Salnés, publicada no Diario Oficial de Galicia do 16 de novembro pasado, na que no seu artigo único di «O Goberno galego creará a área de saúde do Salnés na ordenación territorial sanitaria de Galicia», faise necesario proceder ó cumprimento efectivo do ordenado na devandita lei.
Por isto y por proposta do conselleiro de Sanidade, no uso das atribucións que lle confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta de Galicia e do seu presidente, e logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día dezanove de novembro de mil novecentos noventa e dous,

DISPOÑO:

 

1. 1. Créase a área de saúde do Salnés.

2. Queda integrada na área de saúde do Salnés a zona sanitaria de atención integrada de Vilagarcía de Arousa, na que se inclúen as zonas de saúde de atención primaria de Cambados, Vilanova de Arousa e Vilagarcía de Arousa, de conformidade coas demarcacións xeográficas e poboacionais que se sinalan no vixente Decreto 55/1989, do 5 de abril.

3. A área de saúde do Salnés estará integrada na rexión sanitaria sur.

2. Mantense a área de saúde de Pontevedra, constituída polas zonas sanitarias de atención integrada de Marín, Pontevedra e Sanxenxo, compostas polas demarcacións xeográficas e poboacionais que se sinalan no Decreto 55/1989, do 5 de abril, e dentro da rexión sanitaria sur.   

DISPOSICIÓN DERROGATORIA

 

Quedan derrogadas cantas normas de igual ou inferior categoría se opoñan o establecido no presente decreto.

 

DISPOSICIÓN DERRADEIRA

 

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.