Decreto 201/1994, do 16 de xuño, de integración do persoal contratado laboral fixo das irmandades de doadores de sangue nas institucións sanitarias dependentes do Servicio Galego de Saúde.


A orde do Ministerio de Traballo do 29 de outubro de 1971 creou, baixo a promoción e patrocinio da entidade xestora da Seguridade Social, as irmandades de doadores de sangue, configurándoas como persoas xurídicas de dereito privado, sen ánimo de lucro.

A súa actividade diríxese a estimula-la hemodoazón altruísta para cubri-las necesidades de sangue das institucións hospitalarias da Seguridade Social e calquera outra onde estas necesidades se produzan. Para o cumprimento dos seus fins, dispoñen ó seu servicio dun cadro de persoal que inclúe as categorías profesionais idóneas.

O Real decreto 1.945/1985, do 9 de outubro, sobre hemodoazóns e bancos de sangue, define así mesmo as irmandades de doadores de sangue como asociacións que se propoñen, como finalidade, a promoción desinteresada da doazón sanguínea. De acordo co previsto no citado real decreto, constitúe un obxectivo prioritario do máis alto nivel sanitario e social, o fomento, estímulo e apoio á doazón de sangue humano, co fin de dispoñer de toda a necesaria para cubri-las necesidades existentes, tanto no relativo á hemoterapia, como á obtención dos derivados do plasma sanguíneo.

Para tal efecto era preciso adopta-las medidas adecuadas para facilita-la creación e perfeccionamento da infraestructura idónea ó servicio da doazón de sangue.

Estas medidas, restrinxidas ó ámbito da Comunidade Autónoma galega, concrétanse no Decreto 462/1990, do 20 de setembro, polo que se regulan a hemodoazón, hemoterapia e os bancos de sangue de Galicia.

Así mesmo, pola Orde do 15 de xullo de 1993, constitúese o Centro de Transfusións de Galicia como fundación de interes galego.

As funcións desenvolvidas por este, segundo o establecido nos seus estatutos, consisten fundamentalmente en:

- Promoción da hemodoazón e plasmaférese voluntaria.

- Programación e execución de tódalas extraccións extrahospitalarias, así como o procesamento das extra e intrahospitalarias.

- Aprovisionamento de sangue e derivados a tódolos hospitais, centros sanitarios públicos e privados da Comunidade Autónoma de Galicia.

- Fraccionamento do sangue para a producción de hemoderivados básicos.

Progresivamente, o Centro de Transfusións de Galicia vai asumindo o exercicio de tales funcións en toda a Comunidade Autónoma de Galicia, facéndoo nunha primeira etapa, ó longo do ano 1994, nas provincias da Coruña, Lugo e, nunha ulterior, durante o ano 1995, nas provincias de Ourense e Pontevedra.

Con tales antecedentes, resulta conveniente, pois, establece-los procedementos oportunos que fagan posible a integración paulatina nas institucións sanitarias dependentes do Servicio Galego de Saúde, do persoal contratado laboral fixo das irmandades de doadores de sangue, que vén exercendo aquelas funcións, no marco das mesmas, e non mantén ningún tipo de vínculo xurídico laboral ou estatutario co Servicio Galego de Saúde.

En consecuencia, en uso das competencias atribuídas pola Lei 1/1993, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, reformada pola Lei 11/1988, do 22 de outubro, oídas as organizacións sindicais máis representativas, por proposta da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, e logo do informe da Consellería de Economía e Facenda, logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día dezaseis de xuño de mil novecentos noventa e catro,

 

DISPOÑO:

 

1. O persoal contratado laboral fixo das irmandades de doadores de sangue da Comunidade Autónoma galega, que conte polo menos con dous anos de antigüidade ininterrompida ata a entrada en vigor deste decreto, e que preste os seus servicios nos bancos de sangue das institucións hospitalarias do Servicio Galego de Saúde, desempeñando funcións de promoción da doazón sanguínea, asistencia social, conducción de vehículos axeitados para a extracción do sangue e transporte de materiais, ou actividades de soporte administrativo directamente vinculadas con aquelas, poderá integrarse voluntariamente nas institucións sanitarias do Servicio Galego de Saúde.

 

2. Os interesados deberán exerce-lo seu dereito de opción, nun prazo de trinta días hábiles, contados desde o seguinte ó da publicación do presente decreto, formulando esta, axustada ó modelo que figura como anexo I.

A tal solicitude deberánlle xuntar necesariamente a documentación que acredite a titulación académica requirida, así como certificado acreditativo do vínculo xurídico que mantén coa irmandade de doadores á que prestan os seus servicios na actualidade, con expresión pormenorizada dos seus datos identificativos, conforme ó modelo que figura no anexo II.

A mencionada solicitude dirixirase ó presidente do Servicio Galego de Saúde, que dictará as oportunas resolucións de integración na categoría que corresponda en cada caso, despois de verifica-lo cumprimento dos requisitos establecidos para tales efectos.

 

3. O exercicio válido da opción dará dereito á integración como persoal laboral fixo do Sergas, coas retribucións previstas no Real decreto lei 3/1987, do 11 de setembro, sobre retribucións do persoal estatutario das institucións sanitarias da Seguridade Social e disposicións complementarias, e demais condicións laborais asignadas ó personal estatutario das institucións sanitarias, que se recollen nos seus estatutos aprobados por ordes do 26 de abril de 1973 e do 5 de xuño de 1971 do Ministerio de Traballo, e normativa que as complemente. Polo tanto, o dito persoal quedará fóra do ámbito da aplicación da Orde do 30 de xuño de 1992 de integración do persoal laboral do Sergas no convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia.

 

4. A integración efectiva levarase a cabo na categoría homologada á que actualmente teñen acreditada, segundo a táboa de homologacións que figura a continuación, sempre que a desempeñasen, polo menos, durante un período de dous anos ininterrompidos inmediatamente anteriores á data de entrada en vigor do presente decreto, e, en calquera caso, reúnan a titulación necesaria para o seu desempeño, de acordo co establecido na disposición adicional única do Real decreto lei 3/1987, do 11 de setembro.

No caso de non xustifica-los dous anos na categoría actualmente acreditada, efectuarase a homologación na que tivesen recoñecida con anterioridade.

 

Táboa de homologacións das categorías.

 

Persoal laboral das irmandades

Persoal de II.SS.

Axudante técnico sanitario

A. técnico sanitario de II.SS.

Administrativo equipo móvil

Auxiliar administrat. de II.SS.

Administrativo operador

Auxiliar administrat. de II.SS.

Auxiliar administrativo

Auxiliar administrat. de II.SS.

Conductor

Conductor de vehículos espec.

Xefe administrativo

Administrativo de II.SS

 

5. O persoal que exerza voluntariamente a opción quedará efectivamente integrado na rede das institucións sanitarias do Servicio Galego de Saúde no período comprendido entre a entrada en vigor deste decreto e o 31 de decembro de 1995, continuando a súa dependencia da irmandade de doadores correspondente mentres non se produza a súa incorporación definitiva á institución sanitaria correspondente.

O persoal do que se resolva a integración incorporase ás institucións sanitarias con ocasión da primeira vacante que se produza, preferentemente no centro sanitario onde vén prestando os seus servicios actualmente, ou noutro centro da mesma área sanitaria, e, en último termo, de non ser posible, no punto máis próximo dentro da provincia.

A dita circunstancia comunicaráselle ó persoal afectado, que se debe incorporar no prazo máximo de un mes. De existir máis de un interesado con dereito, ofertarase a vacante ó persoal de maior antigüedade na irmandade correspondente.

 

6. Unha vez producida a integración efectiva na institución sanitaria, o sistema retributivo aplicable ó persoal das irmandades de doadores de sangue será o mesmo que rexe, na categoría correspondente á súa integración, para o persoal estatutario ó servicio das institucións sanitarias da Seguridade Social, incluído no ámbito de aplicación do Real decreto lei 3/1987, do 11 de setembro. Quedarán excluídos aqueles complementos de natureza persoal ou colectiva que puidesen ser adquiridos con anterioridade á integración efectiva.

 

7. Os trienios do persoal procedente das irmandades de doadores de sangue, que se cumpran a partir da data da súa integración efectiva nas institucións sanitarias, aboaránselles de acordo coas normas aplicables ó colectivo do persoal estatutario ó servicio das institucións sanitarias da Seguridade Social incluído no ámbito do Real decreto lei 3/1983, do 11 de setembro.

A antigüedade ou trienios que tiveran recoñecidos con anterioridade a aquela data seralles acreditados na contía pola que viñesen sendo retribuídos ata o momento da súa integración efectiva.

 

8. O persoal das irmandades de doadores de sangue que non resulte integrado nas institucións sanitarias do Servicio Galego de Saúde, de acordo co previsto neste decreto, conservará o réxime xurídico e económico derivado do seu contrato de traballo e das disposicións laborais de pertinente aplicación, e quedará baixo a dependencia exclusiva da correspondente irmandade.

 

DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS

 

Primeira.- Facúltase o conselleiro de Sanidade e Servicios Sociais para dicta-las disposicións e adopta-las medidas oportunas en relación co desenvolvemento e a execución deste decreto.

Segunda.- Este decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Vease también