Orde do 6 de xuño de 1995 pola que se regula a tarxeta acreditativa do persoal de inspección sanitaria.

O Decreto 126/1992, do 14 de maio, sobre ordenación de funcións da Inspección de Servicios Sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia, en desenvolvemento da Lei 14/1986, xeral de sanidade, establece no seu artigo 15.2º a existencia dun documento oficial que acredite a personalidade dos inspectores de servicios sanitarios. Esta referencia debe considerarse feita tanto ós inspectores médicos e inspectores farmacéuticos como os subinspectores sanitarios que desenvolvan as súas funcións na Inspección Central e nas inspeccións das áreas de saúde.

Por todo o antedito, facendo uso das facultades que me confiren os artigos 34 e 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, reformada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro,

 

DISPOÑO:

 

1. Acreditación.

1.- Os inspectores médicos e farmacéuticos e os subinspectores sanitarios acreditarán a súa personalidade no desenvolvemento das funcións inspectoras establecidas no Dectreto 126/1992, do 14 de maio, sobre ordenación de funcións da Inspección de Servicios Sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia e demais disposi

cións vixentes na materia.

2.- A dita acreditación consistirá na presentación, cando o coide conveniente e en todo caso cando sexa requirido pola persoa á que se dirixa, da tarxeta de acreditación e o DNI.

 

2. Tarxetas de acreditación.

1.- As tarxetas de acreditación do persoal da Inspección Sanitaria serán expedidos pola Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, con indicación da data da súa emisión. As ditas tarxetas renovaranse como mínimo cada cinco anos.

2.- O anverso da tarxeta estará encabezado polo anagrama da Xunta de Galicia e figurará a mención da Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, con expresión do nome, DNI e clase á que pertence o persoal da inspección, así como unha fotografía deste.

O reverso da tarxeta incluirá unha referencia ó artigo 31.1º da Lei xeral de sanidade e ó artigo 16 do Decreto 126/1992, do 14 de maio, sobre ordenación de funcións da Inspección de Servicios Sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

3. Solicitude.

1.- A correspondente Dirección Provincial do Servicio Galego de Saúde solicitará á secretaría xeral da consellería a expedición da tarxeta acreditativa do persoal que desenvolva as funcións inspectoras recollidas no Decreto 126/1992, do 14 de maio, sobre ordenación de funcións da Inspección de Servicios Sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia no momento da súa toma de posesión.

2.- O persoal do equipo central de Inspección Sanitaria tramitará a solicitude da tarxeta a través do Servicio de Inspección Sanitaria da secretaría xeral da consellería.

 

4. Rexistro.

No Servicio de Inspección Sanitaria da secretaría xeral da consellería levarase o rexistro correspondente a cada unha das clases de inspectores médicos, inspectores farmacéuticos e sub-inspectores sanitarios nos que figurarán os datos identificativos destes e a data de expedición da tarxeta.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

No prazo de 30 días a partir da entrada en vigor da presente orde as respectivas direccións provinciais solicitarán as tarxetas correspondentes ó seu persoal de Inspección Sanitaria.

Os documentos acreditativos da personalidade dos inspectores e subinspectores que se veñan utilizando na actualidade, continuarán vixentes ata o momento da emisión da nova tarxeta.

 

DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS

 

Primeira.- Facúltase o secretario xeral da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais para adopta-las medidas necesarias para o desenvolvemento e execución do establecido na presente orde.

 

Segunda.- A presente orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

 

Vease también