Decreto 71/1993, do 18 de marzo, polo que se establecen os órganos de dirección da asistencia especializada da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e se determinan as súas funcións.

 

É competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, recoñecida no artigo 27.1 do Estatuto de autonomía, a organización das súas institucións de autogoberno. Da dita facultade deriva a correspondente capacidade de crear órganos e determina-las súas estructuras co fin de facer viva e viable aquela.

O Real decreto 1.679/1990, do 28 de decembro, aprobou o acordo da Comisión Mixta de Transferencias adoptado o 27 de decembro do mesmo ano, sobre traspasos á Comunidade Autónoma de Galicia das funcións e servicios do Instituto Nacional da Saúde, traspaso asumido pola Xunta de Galicia mediante o Decreto 16/1991, do 11 de xaneiro, que adscribe as ditas funcións e servicios á Consellería de Sanidade.

O Decreto 373/1992, do 17 de decembro, aprobou o acordo de transferencia á Comunidade Autónoma de Galicia do Hospital Médico-Cirúrxico Provincial e do Sanatorio Psiquiátrico de Conxo e a rede asistencial deste, dependentes da Deputación Provincial da Coruña, encargando á Consellería de Sanidade e ó Servicio Galego de Saúde o exercicio das funcións emanadas das súas respectivas competencias.

Faise necesario, por tanto, dictar unha norma que regule, no primeiro momento da transferencia, a coordinación de tódolos recursos sanitarios de asistencia especializada que conflúen na Área Sanitaria de Santiago de Compostela. E isto, en tanto a Consellería de Sanidade procede ó estudio, dimensionamento e detalle da estructura que se crea, estructura esta que deberá de permitir incorporar recursos de múltiples réximes xurídicos, aportando flexibilidade e integración á organización resultante, así como a súa óptima aportación á docencia en ciencias da saúde, sempre no marco dos criterios de organización sanitaria da Consellería de Sanidade.

Por último é de destaca-lo carácter de tempo-ralidade que posúe o órgano colexiado que se crea -xunta de dirección- e que desaparecerá no momento no que se pormenorice e detalle a nova estructura que este decreto crea.

Na súa virtude, de conformidade co establecido no artigo 34.4 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta de Galicia e do seu presidente, por proposta do conselleiro de Sanidade, previó informe do conselleiro de Economía e Facenda, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día dezaoito de marzo de mil novecentos noventa e tres,

 

DISPOÑO:

 

1. Ámbito de aplicación.

O presente decreto será de aplicación ós distintos centros asistenciais de asistencia especializada da Área Sanitaria de Santiago de Compostela, dependentes da Consellería de Sanidade e xestionados polo Servicio Galego de Saúde. 

 

2. Complexo hospitalario de Santiago de Compostela

Créase o Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela como estructura que agrupa os distintos centros asistenciais de asistencia especializada da Área Sanitaria de Santiago de Compostela.

 

3. Órganos de dirección da asistencia especializada da Área Sanitaria de Santiago de Compostela.

A. Órgano unipersoal.

1. Xerencia Xeral do Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela.

B. Órgano colexiado.

2. Xunta de Dirección.

 

4. A Xerencia Xeral do Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela.

Á fronte do Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela existirá un xerente xeral nomeado pola Consellería de Sanidade, por proposta do Servicio Galego de Saúde, de conformidade co establecido nos decretos 148/1991, do 2 de maio, e 143/1992, do 5 de xuño.

 

5. Funcións da Xerencia Xeral do Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela.

a) A representación do complexo.

b) Coordina-la programación, dirección, avaliación e control dos plans de actividade económicos e de organización da estructura integrada baixo a superior dirección do Servicio Galego de Saúde.

c) Propoñerlle ó Servicio Galego de Saúde as adaptacións organizativas que resulten procedentes e os acordos que, en relación a outras institucións ou sociedades, poidan convir ó mellor funcionamento do complexo.

d) Eleva-los informes periódicos e memoria de xestión que o Servicio Galego de Saúde considere oportunos.

e) Cantas outras funcións lle sexan delegadas polos órganos competentes. 

 

6. Xunta de Dirección.

1. A Xunta de Dirección é o órgano colexiado de dirección da asistencia especializada da Área Sanitaria de Santiago de Compostela. Compoñen a Xunta de Dirección:

- O director xeral de Organización Sanitaria do Servicio Galego de Saúde, que ostenta a presidencia, ou persoa en quen delegue.

- O subdirector xeral de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade.

- O xerente xeral do Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela.

- O director xerente do Hospital Xeral de Galicia.

- O director xerente do Hospital Médico-Cirúrxico e Psiquiátrico de Conxo.

2. A Xunta de Dirección reunirase quincenalmente e cando o presidente o estime conveniente.

3 Correspóndenlle á Xunta de Dirección as seguintes funcións:

a) A análise dos plans de actuación en asistencia especializada.

b) O seguimento dos distintos centros de asistencia especializada.

c) Estudia-las distintas alternativas e plans de garantía de calidade total que conduzan, de xeito eficiente, á mellora continuada na calidade dos servicios prestados.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

 

No prazo de seis meses desde a entrada en vigor do presente decreto, elaborarase o novo convenio de colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela, que regulará as relacións derivadas desta nova estructura.

 

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS

 

Primeira. Os centros integrados na estructura obxecto deste decreto manterán o réxime xuridico e os órganos de dirección do seu, sen prexuízo do establecido no texto articulado do presente decreto. 

Segunda. 1. En tanto non se produza o nomeamento do xerente xeral do Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela, e por resolución da Consellería de Sanidade, poderá acumularse o seu desempeño no director xerente do Hospital Xeral de Galicia, Gil Casares.

2. En caso de ausencia, vacante ou enfermidade do xerente xeral, desempeñará as súas funcións o director xerente do Hospital Xeral de Galicia, Gil Casares. 

Terceira. Dado o carácter de hospital clínico universitario que actualmente posúe o Hospital Xeral de Galicia, Gil Casares, que pasa a integrarse no complexo hospitalario, e en tanto non se asine o convenio ó que fai referencia a disposición adicional do presente decreto, o Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela terá a consideración de clínico universitario, para efectos docentes e investigadores.

 

DISPOSICIÓN DERROGATORIA

 

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior categoría se opoñan ó disposto neste decreto.

 

DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS

 

Primeira. A estructura orgánica que se fixa neste decreto non supón incremento de gasto.

 

Segunda. Queda autorizada a Conselleria de Sanidade para dictar cantas disposicións cumpran para o desenvolvemento e execución do disposto neste decreto, que entrará en vigor o dia seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.