Decreto 11/1995, do 20 de xaneiro, polo que se regula o réxime de percepción do complemento específico para o persoal estatutario do Servicio Galego de Saúde e se establecen os prazos para formular solicitudes e renuncias.

O complemento específico establécese, no ámbito do persoal estatutario, a través do Real decreto-lei 3/1987, do 11 de setembro. A súa percepción lígase, pola normativa vixente de incompatibilidades e sempre que o seu importe supere o trinta por cento das retribucións básicas, excluída a antigüidade, ó exercicio ou non da prestación de servicios en réxime de exclusividade ó sector público.

No ámbito da Comunidade Autónoma e con respecto ó persoal funcionario ó servicio dela o Decreto 165/1989, do 17 de xullo, permite optar entre prestar servicios en réxime de dedicación exclusiva ou dedicación normal, renunciando, polo tanto, á percepción do complemento específico.

Por contra, en relación co persoal estatutario, trala transferencia do Insalud á Comunidade Autónoma, operada en virtude do Real decreto 1.679/1990, do 28 de decembro, non se dictou resolución ningunha que, con carácter permanente, permita a renuncia ou solicitude do complemento específico en función das concretas circunstancias concorrentes en cada suposto, o que determina a oportunidade de dictar unha normativa que habilite a mencionada opción.

A presente disposición, sen pretender esgota-la regulación desta materia, supón un avance necesario de cara á consecución dunha normativa definitiva do complemento retributivo sobre o que agora se incide.

Este decreto posibilitará, ademais, o logro dunha mellor correspondencia entre a percepción do complemento específico e o réxime de dedicación, para o cal tódolos órganos da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais e do Servicio Galego de Saúde velarán pola súa estricta observancia.

Finalmente, subliñar que a renuncia e a solicitude de percepción do complemento específico non depende só da opción unilateral do interesado, senón que, como acto xurídico bilateral, necesita da aceptación da Administración para a súa efectividade; debendo, polo tanto, aceptarse por parte desta a solicitude ou a renuncia de percepción para que produza os efectos que postulan.

Polo tanto, en virtude do disposto na Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu Presidente, modificada pola Lei 11/1988, do 22 de outubro, logo de consulta coas negociacións sindicais no seo da Mesa Sectorial de Negociación do persoal sanitario e por proposta do consellerio de Sanidade e Servicios Sociais, logo dos informes das consellerías da Presidencia e Administración Pública e de Economía e Facenda, logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte de xaneiro de mil novecentos noventa e cinco,

 

DISPOÑO:

 

1. 1. O persoal estatutario do Servicio Galego de Saúde que perciba as súas retribucións conforme o establecido no Real decreto 3/1987, do 11 de setembro, e preste os seus servicios en réxime de dedicación exclusiva, poderá pasar a prestalos en réxime de dedicación normal, deixando de percibir o complemento específico, sempre que se cumpran os requisitos establecidos neste decreto e dos demais que, con carácter xeral, establece o ordenamento xurídico.

2. Igualmente, o devandito persoal, que preste os seus servicios en réxime de dedicación normal, poderá solicita-lo paso ó réxime de dedicación exclusiva, coa conseguinte percepción do complemento específico, sempre e cando o posto de traballo que vén ocupando o teña asignado regulamentariamente.

 

2. As solicitudes para a percepción ou renuncia do complemento específico deberán efectuarse, necesariamente, nos modelos normalizados que se xunta como anexos I e II ó presente decreto.

 

3. As solicitudes, dirixidas ó director-xerente respectivo, poderán presentarse no centro sanitario, na dirección provincial do Servicio Galego de Saúde correspondente ou por calquera dos procedementos que establece con carácter xeral o artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de outubro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, durante o primeiro trimestre da cada ano, sendo inoperantes, para os efectos que soliciten, tanto as presentadas con anterioridade á apertura do devandito prazo como as presentadas unha vez rematado este, agás o previsto na disposición adicional.

 

4. 1. Finalizado o período de presentación de solicitudes, estas serán resoltas polo director-xerente do respectivo centro sanitario no prazo máximo de dous meses. Os efectos económicos produciranse desde o día primeiro do mes seguinte ó da súa resolución.

2. Non obstante o anterior, a falta de resolución expresa dentro do prazo sinalado de dous meses, terá efectos estimatorios, producindo efectos económicos desde o día primeiro do mes seguinte a aquel no que deba entenderse estimada a solicitude.

 

5. Dentro do mes seguinte á finalización do prazo resolutorio sinalado no artigo anterior, os centros de xestión remitirán ás direccións provinciais do Servicio Galego de Saúde para o seu traslado á Dirección Xeral de Recursos Humanos, relación actualizada do persoal estatutario na que se indique o réxime de dedicación en que prestan os servicios.

 

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

 

Primeira.- No obstante o prazo previsto no artigo 3º, o persoal que acceda a un novo posto de traballo que regulamentariamente teña asignado o complemento específico poderá exerce-la opción no momento da toma de posesión, entendéndose, de non facelo, que opta por presta-los seus servicios en réxime de dedicación exclusiva para o Servicio Galego de Saúde.

 

Segunda.- Sen prexuízo do establecido no artigo 4º, cando as necesidades de servicio así o aconsellen, o director-xerente poderá resolve-las solicitudes con anterioridade á finalización do prazo da súa presentación.

 

DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS

 

Primeira.- Autorízase ó conselleiro de Sanidade e Servicios Sociais para dicta-las disposicións que procedan para a aplicación e desenvolvemento do disposto no presente decreto.

 

Segunda.- Este decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Vease también