Resolución do 7 de marzo de 1995 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 24 de febreiro de 1995, sobre remuneración polo complemento de atención continuada dos servicios prestados fóra da xornada ordinaria polos facultativos internos residentes adscritos ás institucións sanitarias do Servicio Galego de Saúde, e se fixan os importes correspondentes a este concepto retributivo.


O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día vintecatro de febreiro de mil novecentos noventa e cinco, adoptou, por proposta do conselleiro de Sanidade e Servicios Sociais, o acordo que a continuación se especifica:

 

Primeiro.- O presente acordo será de aplicación ós facultativos internos residentes que prestan os seus servicios nas institucións sanitarias dependentes do Servicio Galego de Saúde.

Non será de aplicación ós psicólogos internos residentes.

 

Segundo.- Os servicios que os facultativos internos residentes presten fóra da xornada establecida serán remunerados exclusivamente mediante o concepto de atención continuada, nas contías que de seguido se indican:

MIR, primeiro ano.

Quenda de presencia física, dezasete horas: 16.567 pesetas.

Quenda de presencia física, vintecatro horas: 23.389 pesetas.

MIR, segundo ano.

Quenda de presencia física, dezasete horas: 17.576 pesetas.

Quenda de presencia física, vintecatro horas: 24.813 pesetas.

MIR, terceiro ano e sucesivos.

Quenda de presencia física, dezasete horas: 18.595 pesetas.

Quenda de presencia física, vintecatro horas: 26.295 pesetas.

As referencias relativas a retribucións contidas no presente acordo enténdense sempre feitas a retribucións íntegras.

 

Terceiro.- Os órganos de dirección dos centros sanitarios do Sergas, en coordinación coas respectivas comisións de docencia, determinarán as quendas de atención continuada que deben realiza-los facultativos residentes, conforme o contido do programa docente correspondente e o estipulado no contrato de traballo subscrito, garantindo en todo caso a realización de polo menos dúas quendas de presencia física de dezasete horas e unha quenda de presencia física de vintecatro horas ó mes, que se remunerarán segundo o indicado no apartado anterior.

No suposto de non resultar posible a asignación da quenda de vintecatro horas nalgún mes, os órganos competentes poderán dispoñer para a súa determinación o fraccionamento dela en dous períodos, dos que un deles non terá duración inferior a dezasete horas e deberá realizarse no mes correspondente, podendo prestarse a parte restante tanto no mesmo mes coma no sucesivo, e incluso acumularse a outros remanentes horarios da mesma orixe configurando quendas que non superen as vintecatro horas de presencia física. Para estes efectos, a garantía sinalada no parágrafo primeiro do presente número considerarase referida de xeito global ó período anual de residencia.

En todo caso, as fraccións de quendas remuneraranse na proporción correspondente.

 

Cuarto.- Os órganos do Servicio Galego de Saúde adoptarán as medidas necesarias para a aplicación do presente acordo.