Orde do 4 de maio de 1994 pola que se crea a Unidade de Referencia da Codificación Diagnóstica en Galicia.
 
O Conxunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) é unha dotación de parte dos datos de que dispoñen os establecementos sanitarios con réxime de internamento sobre cada paciente atendido, e que se recollen no momento da alta do informe clínico e/ou historia correspondente. O informe de alta hospitalaria é o documento básico de información para o paciente hospitalizado e para os profesionais dos distintos niveis asistencias.

Respecto á utilidade do CMBD, como é ben coñecido, achega a información, entre outros, a nivel asistencial, de xestión do propio hospital, de planificación, epidemiolóxico e de investigación.

Entre outras cuestións poden abordarse co CMBD a medición do producto hospitalario e o seu custo, definición de liñas de producción segundo as condicións de cada hospital, as necesidades non atendidas, a tipoloxía da demanda de cada hospital, proxeccións de prestacións de servicios, calidade dos servicios prestados, etc. 
O Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, considerando a necesidade de contar cunha fonte de datos uniforme e suficiente que posibilite os procesos de xestión hospitalaria, implantación de novos sistemas de financiamento, elaboración de indicadores de rendemento e utilización, control de calidade asistencial e elaboración dunha base de datos para a investigación clínica e epidemiolóxica, aprobou no pleno celebrado o 14 de decembro de 1987, o Conxunto Mínimo Básico de Datos de alta hospitalaria.

O Conxunto Mínimo Básico de Datos de alta hospitalaria regúlase en Galicia por orde da Consellería de Sanidade do 7 de abril de 1993 (Diario Oficial de Galicia, n° 77, do 26 de abril).

Para que todas estas posibilidades sexan unha realidade, o Conxunto Mínimo Básico de Datos deben reunir unha serie de características como son a exhaustividade e a de ser elaborado con criterios uniformes de normalización da codificación, codificación centralizada e persoal especializado con formación homoxénea.

En consecuencia, e en virtude das facultades que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro,

 

DISPOÑO:

 

1. Créase a Unidade de Referencia da Codificación Diagnóstica en Galicia co obxecto de mante-la normalización do Conxunto Mínimo Básico de Datos e a unificación dos criterios de codifcación.

 

2. l. A Unidade de Referencia da Codificación Diagnóstica estará integrada polos seguintes membros:

Presidente: o subdirector xeral de Información Sanitaria da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais.

Vocais:

- O xefe do Servicio de Análise de Sistemas de información da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais.

Tres responsables de arquivos e documentación clínica de hospitais da Comunidade Autónoma, designados polo director xeral de Organización Sanitaria da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais.

Secretario:

- O xefe da Sección de Xestión Analítica da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais.

2. Ás reunións da unidade poderán acudir convocadas polo presidente aquelas persoas que por razón da súa actividade e dos seus coñecementos teñan relación cos temas que se van tratar.

 

3. Á Unidade de Referencia da Codificación Diagnóstica en Galicia correspóndelle a execución das seguintes funcións:

l. A coordinación entre os diferentes centros e responsables establecidos en cada hospital, en relación cos problemas de codificación que xurdan nos hospitais de Galicia.

2. A elaboración dos informes pertinentes para estudiar por parte da Comisión de Seguimento de Implantación do Conxunto Mínimo Básico de Datos.

3. A coordinación con outras entidades públicas ou privadas relacionadas coa CIE-9-MC, e coa Unidade de Referencia do Ministerio de Sanidade.

4. O establecemento dos contidos dos programas de formación de codificadores que leve a cabo a Subdirección Xeral de Información Sanitaria (cursos, talleres, etc.), en función dos principais problemas de codificación detectados.

5. A posta en marcha dun programa de ava liación de códigos a nivel de diagnóstico e procedementos.

6. O seguimento da implantación de novas versións da clasificación internacional de enfermidades que se poñan en marcha.

7. A publicación, coa periodicidade que se considere, das normas de codificación establecidas e dos problemas de codificación resoltos.

 

4. 1. Cando xurdan dúbidas no proceso de codificación o codificador porase en contacto con membros da Unidade de Referencia, os cales procederán á súa resolución coa maior celeridade. 
2. Cando as dúbidas sexan complexas porase por escrito en coñecemento da Unidade de Referencia, a cal se reunirá, cunha periodicidade mensual, se é necesario, para resolve-1as dúbidas suscitadas. A resolución que se adopte en cada caso seralle notificada ó hospital correspondente, así como a tódolos demais da Comunidade Autónoma, co fin de mante-la unificación de criterios.

 

DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS

 

Primeiro.- Facúltase o director xeral de Organización Sanitaria da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais para dicta-las disposicións necesarias para a aplicación e execución do disposto na presente orde.

Segunda.- A presente orde entrará en vigor ó día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.