Decreto 200/1991, do 13 de xuño, polo que se reestructuran os servicios veterinarios oficiais regulados na Lei 17/1989 e se definen as súas funcións.

O Decreto 303/1990, do 31 de maio, polo que se desenvolve a Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas do persoal sanitario ó servicio da Comunidade Autónoma de Galicia, establece na súa disposición adicional que os servicios veterinarios oficiais que se regulan na dita norma serán reestructurados e definidas as funcións que lles corresponde desenvolver no seo das consellerías de Sanidade e de Agricultura, Gandería e Montes. Así mesmo, considérase necesario incluír nesta reestructuración os servicios veterinarios propios da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.

Con este obxecto, o Consello da Xunta de Galicia creou a Comisión asesora para a reestructuración dos servicios veterinarios oficiais de Galicia, que, nas reunións mantidas para o efecto, procedeu a determina-las funcións que deben desempeña-los citados servicios oficiais, tendo en conta a súa dependencia orgánica e as súas esferas de actuación.

Ó mesmo tempo, non hai que esquecer que o ámbito funcional da veterinaria da saúde pública é considerado na Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, como unha actividade básica do sistema sanitario, e que os recursos sanitarios dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia deben estar coordinados para configurar un concepto integral da saúde (física, mental, social ou de relación e ecolóxica ou ambiental), segundo vén disposto na Lei 1/1989, do 2 de xaneiro, do Servicio Galego de Saúde.

Esa coordinación leva a que os veterinarios que prestan servicios na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia poidan desempeñar, de forma indiferenciada, calquera posto de traballo dos previstos no presente decreto, xa pertenzan ós Servicios Veterinarios Oficiais de Saúde Pública, xa ós de Sanidade e Producción Animal ou ós de Pesca, posto que todos eles teñan asignadas funcións substancialmente coincidentes no seu contido profesional e no seu nivel técnico.

En suma, este decreto recolle os resultados dos traballos desenvolvidos pola comisión asesora antes citada, diferenciando os Servicios Veterinarios Oficiais de Saúde Pública, dependentes da Consellería de Sanidade, dos Servicios Veterinarios Oficiais de Sanidade e Producción Animal, que dependen da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, e dos Servicios Veterinarios Oficiais de Pesca, dependentes da Conselllería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.

Polo tanto, en uso das atribucións que me confire o artigo 37.2 da lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta de Galicia e do seu presidente, modificada pola Lei 11/1988, do 10 de outubro, logo de consulta coa mesa sectorial de negociación do persoal sanitario, oídos os colexios veterinarios oficiais de Galicia, por proposta dos conselleiro de Sanidade, de Agricultura, Gandería e Montes de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, co referendo do conselleiro da Presidencia e Administración Pública, na forma disposta no artigo 4.3 do Regulamento de réxime interior do Consello da Xunta de Galicia, aprobado polo Decreto 111/1984, do 25 de maio, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día trece de xuño de mil novecentos noventa e un,

 

DISPOÑO:

 

CAPÍTULO I

 

Disposicións Xerais

 

1. Este decreto ten por obxecto a reestructuración orgánica e a delimitación das funcións dos servicios veterinarios oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia, regulados na Lei 17/1989.

 

2. Os servicios veterinarios oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia clasificanse en:

a) Servicios Veterinarios Oficiais de Saúde Pública, dependentes da Consellería de Sanidade.

b) Servicios Veterinarios Oficiais de Sanidade e Producción Animal, dependentes da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes.

c) Servicios Veterinarios Oficiais de Pesca, que dependen da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.

 

3. O ámbito territorial de actuación dos postos de traballo pertencentes ós servicios veterinarios oficiais de saúde pública será o que se fixe nas correspondentes relacións de postos de traballo.

O ámbito de actuación dos Servicios Veterinarios Oficiais de Sanidade e Producción Animal será comarcal.

Polo que e refire ós Servicios Veterinarios Oficiais de Pesca, desenvolverán a súa actividade no ámbito das delegacións territoriais e comarcais e demais centros períferícos dependentes da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.

 

4. O persoal facultativo integrado nos mencionados servicios realizará as funcións que se expresan no capítulo II do presente decreto e percibirá as mesmas retribucións que lles correspondan ós funcionarios co mesmo grupo e nivel de complemento de destino, de conformidade co disposto nos artigos 64 a 66 da Lei da función pública de Galicia e normas de desenvolvemento.

A súa xornada de traballo será a sinalada, con carácter xeral, para tódolos funcionarios da Comunidade Autónoma de Galicia.

Así mesmo, seralle de aplicación o réxime de incompatibilidades vixente para o persoal da Administración pública da Comunidade Autónoma.

 

5. As clases de veterinarios titulares e licenciados en veterinaria que se establecen no artigo 4º. do Decreto 303/1990 poderán desempeñar indistintamente calquera posto de traballo correspondente ós Servicios Veterinarios Oficiais de Saúde Pública, de Sanidade e Producción Animal e de Pesca, con independencia de cal sexa o seu procedemento de selección ou provisión.

 

CAPÍTULO II

 

Das Funcións

 

6. Os Servicios Veterinarios Oficiais de Saúde Pública realizarán as seguintes funcións:

1. En materia de hixiene alimentaria de competencia veterinaria.

1.1. Inspección e control da calidade sanitaria e condicións hixiénico-sanitarias dos alimentos. Toma de mostras para o seu envío ó laboratorio, así como o control analítico destas.

1.2. Vixilancia e control das condicións hixiénico-sanitarias dos comedores colectivos, incluídos os hospitais, e do seu persoal manipulador.

1.3. Detección e control dos factores de risco das enfermidades transmitidas por alimentos; investigación da cadea alimentaria no estudio epidemiolóxico dos brotes das enfermidades transmitidas por alimentos.

1.4. Emisión e control dos documentos sanitarios oficiais que amparan a circulación das materias primas e productos elaborados destinados ó consumo humano.

1.5. Controla-la documentación dos animais de abasto que entren no matadoiro.

Naqueles establecementos autorizados pola Consellería de Sanidade, para o sacrificio de animais procedentes de campañas de saneamento gandeiro, así como dos programas tendentes a controla-lo uso de substancias prohibidas na alimentación animal, o control da documentación oficial, que permite a súa identificación e circulación ata os ditos establecementos, será realizado conxuntamente cos Servicios Veterinarios Oficiais da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes.

1.6. Inspección e emisión dos informes preceptivos previos á concesión da autorización sanitaria de funcionamento das industrias da alimentación, así como para a apertura de establecementos minoristas de alimentación.

1.7. Vixilancia e inspección das condicións hixiénico-sanitarias das industrias da alimentación, establecementos de alimentación e doutras actividades relacionadas coa producción de alimentos; lonxas, almacéns e transportes de peixe, así como almacéns e transportes de froitas e verduras frescas.

1.8. Inspección e control das fases de elaboración, almacenamento, transporte e comercialización dos productos destinados ó consumo humano e, se é o caso, efectua-los seus controles analíticos, así como do persoal manipulador.

1.9. Inspección ante e post-mortem dos animais de abasto, aves e coellos; control do proceso de faenado e a súa posterior carnización.

Emisión do dictame sobre o destino das carnes e miúdos, así como dos comisos e subproductos. Así mesmo, controlarán as condicións hixiénico-sanitarias dos matadoiros e salas de parta de carnes de acordo co disposto nas disposicións da CEE, nacionais e autonómicas.

1.10. Vixilancia e control sanitario das reses porcinas sacrificadas en domicilios particulares e destinadas ó consumo familiar. Control das reses procedentes dos espectáculos taurinos, así como dos locais destinados á inspección post-mortem da caza e o seu dictame.

1.11. Control e vixilancia do cumprimento do Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas e normas concordantes, por parte das industrias agroalimentarias, especialmente relacionadas co medio ambiente e a calidade de vida.

1.12. Actividades educativas para a saúde en materia de hixiene de alimentos e medio ambiente, así mesmo, participarán nos programas de educación para a saúde en materia da súa competencia, especialmente, os de manipuladores de alimentos.

1.13. Participación co resto dos profesionais sanitarios na administración, planificación e coordinación de programas de saúde pública, establecendo un sistema de intercambio de información de intereses comúns.

1.14. As funcións previstas no artigo 23 da Lei 5/1983, do 30 de xuño, de sanidade escolar, e no artigo 27 do seu regulamento, aprobado polo Decreto 44/1985, do 14 de febreiro.

1.15. Control de planificación e desenvolvemento dos programas de desinfección, desinsectación e desratización nas industrias de alimentación e establecementos de venda de alimentos para consumo humano.

2. En materia de zoonose:

2.1. Estudio e planificación dos programas de prevención e loita contra as enfermidades transmisibles (zoonose), xa sexan desenvoltas en exclusiva pola Consellería de Sanidade ou en colaboración con outras consellerías, así como noutros que pola súa natureza podan ser atribuídas ós Servicios Veterinarios Oficiais de Saúde Pública.

2.2. Estudio e planificación dos programas de educación sanitaria tendentes a erradicar, ou a reduci-la súa incidencia nas persoas, as enfermidades transmitidas polos animais.

 

7. Os Servicios Veterinarios Oficiais de Sanidade e Producción Animal realizarán as seguintes funcións:

1. En materia de epizootias e zoonose:

1.1. Planificación, execución e seguimento dos plans de loita e control das epizootias e zoonoses.

1.2. Control e vixilancia sanitaria de explotacións gandeiras.

1.3. Calificación sanitaria de explotacións gandeiras.

2. En materia de comercio pecuario e produccións animais:

2.1. Control e supervisión técnicas de feiras, mercados, concursos, exposicións e certames de toda índole, incluídos os de animais de compañía.

2.2. Seguimento zoosanitario dos animais importados:

2.3. Estatística gandeira.

2.4. Control técnico de circulación e transporte de gando.

2.5. Control zoosanitario das produccións animais e dos productos zoosanitarios.

3. En materia de ordenación, mellora e fomento da gandería e das produccións animais:

3.1. Execución de programas de reproducción, selección e mellora xenética.

3.2. Execución, control e supervisión da inseminación artificial e transferencia embrionaria gandeira.

3.3. Control, supervisión e seguimento dos programas de mellora da eficacia gandeira e das liñas de axuda automáticas, estatais e comunitarias.

3.4. Participación nos programas de formación e divulgación gandeira.

3.5. Rexistro de explotacións.

3.6. Seguimento dos programas de apoio á gandería de montaña e áreas desfavorecidas.

3.7. Control zoosanitario de apiarios, granxas de peletería e de calquera outra explotación de animais útiles ó home.

3.8. Expedición, no ámbito da súa xurisdicción e competencia, de toda a documentación oficial referida ás áreas de actuación antes detalladas.

3.9. Participación nos programas de investigación e experimentación animal.

3.10. Inspección e control nas fases de elaboración, manipulación, almacenamento, transporte e comercialización dos productos destinados á alimentación animal.

4. Outras áreas de actuación:

4.1. Control zootécnico e de calidade das produccións.

4.2. Laboratorios de sanidade e producción animal.

4.3. Aplicación e seguimento das normativas sobre o benestar dos animais domésticos.

4.4. Control do impacto ambiental das actividades gandeiras.

4.5. Espectáculos taurinos: Control zootécnico e zoosanitario dos animais destinados a espectáculos taurinos e dos cabalos.

4.6. Control zootécnico e zoosanitario dos núcleos zoolóxicos, incluído o seu rexistro e autorización; centros de equitación e de animais de compañía de tódolas especies, e dos seus animais.

 

8. Os Servicios Veterinarios Oficiais de Pesca desenvolverán as súas funcións nas seguintes materias:

1. Fomento e protección dos recursos.

2. Formación técnico-profesional en acuicultura e manipulado e transformación de productos pesqueiros.

3. Investigación pesqueira.

4. Transferencia de tecnoloxías.

5. Controles e promoción de calidade.

 

9. As funcións descritas neste capítulo, que serán desenvoltas polos Servicios Veterinarios Oficiais da Comunidade Autónoma, entenderanse sen prexuízo das que poidan corresponder a outras profesións.

 

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

 

Primeira. (A disposición adicional primeria foi derrogada polo Decreto 474/1997, do 12 de decembro polo que se modifica parcialmente o Decreto 200/1991, do 13 de xuño, polo que se reestructuran os servicios veterinarios oficiais e se definen as súas funcións.

 

Segunda.- Os veterinarios de Saúde Pública e Administración Sanitaria a que se refire o presente decreto participarán nas campañas sanitarias que se realicen nos concellos integrados na demarcación territorial a que se refire o artigo 3.º deste decreto. Con este obxecto poderanse subscribi-los oportunos convenios de colaboración coas corporacións locais.

 

Terceira.- Os postos de traballo que corresponden a cada un dos servicios veterinarios a que se refire o artigo 2º do presente decreto serán os que se determinen nas correspondentes relacións de postos de traballo.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

 

Única.- En tanto non se aproben as correspondentes relacións de postos de traballo o persoal afectado por este decreto continuará sometido a normativa actualmete existente.

 

DISPOSICIÓN DERRADEIRA

 

Facúltanse ós conselleiros de Sanidade, de Agricultura, Gandería e Montes e de Pesca, Marisqueo e Acuicultura para dictaren, no ámbito das súas respectivas competencias, as disposicións necesarias para o desenvolvemento e execución desde decreto, que entrará en vigor día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

 

DISPOSICIÓN DERRADEIRA

INTRODUCIDA POLO DECRETO

474/1997, DO 12 DE DECEMBRO.

 

O presente decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. Non obstante o anterior, a súa eficacia quedará demorada ata plena operatividade das novas relacións de postos de traballo dos servicios veterinarios oficiais de saúde pública dependentes da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais que veñan substituí-las aprobadas polo Consello da Xunta de Galicia do 23 de novembro de 1995, publicadas por Resolución do 24 de novembro (D.O.G. nº 227, do 27 de novembro).