Orde do 10 de setembro de 1991 pola que se crea o Comité asesor para a utilización terapéutica da hormona de crecemento e substancias relacionadas.
 
O tratamento dos pacientes con estatura baixa non atribuible a causas nutricionais, enfermidades crónicas ou manifestacións xenéticas, senón causada polo déficit na secreción da hormona de crecemento, evolucionou nos últimos anos gracias á posibilidade de sintetizar por métodos de enxeñería xenética, cantidades suficientes da dita hormona e á recente aparición doutras substancias relacionadas, tales como a hormona liberadora da hormona de crecemento e outras que poidan aparecer no futuro.

A utilización destas substancias no tratamento de nenos con déficit na secreción de hormona de crecemento permite conseguir unha estatura, na idade adulta, dentro da zona da normalidade, se se leva a cabo o tratamento adecuado no momento oportuno.

Sen embargo, o descoñecemento dos efectos secundarios que poidan derivarse do uso desta medicación, a súa aplicación indiscriminada ou en casos non indicados e a necesidade de ordenar adecuadamente os recursos económicos postos á disposición da saúde, obrigan a racionaliza-lo uso terapéutico da hormona de crecemento e de substancias relacionadas.

Tendo en conta as consideracións anteriores, a Consellería de Sanidade considera necesaria a creación dun comité asesor que, integrado por profesionais de recoñecida experiencia neste campo, informe e asesore o Servicio Galego de Saúde en todo o relacionado con esta materia.

Con base no anterior,

 

DISPOÑO:

 

1. Créase, dependente da Dirección Xera1 do Servicio Galego de Saúde, o Comité asesor para a utilización terapéutica da hormona de crecemento e substancias relacionadas, como órgano consultivo para o uso racional destes productos.
 

2. O comité asesor estará constituído polos seguintes membros:

- Un representante da Dirección Xeral do Servicio Galego de Saúde.

- Un representante do Servicio de Prestacións do Servicio Galego de Saúde.

- Cinco vocais.

 

3. Correspóndelle á Consellería de Sanidade o nomeamento dos membros do comité.

A designación dos cinco vocais efectuarase logo de consulta coas sociedades de endocrinoloxía e de pediatría con competencia dentro da Comunidade Autónoma galega, que presentarán os seus candidatos entre profesionais de recoñecida experiencia no uso da hormona de crecemento e substancias relacionadas e que pertenzan a hospitais xestionados polo Servicio Galego de Saúde.

O comité elixirá un coordinador-presidente de entre os membros que o compoñen.

Os membros do comité serán nomeados por un período de dous anos e poderán ser renovados no seu nomeamento a criterio da Consellería de Sanidade.

 

4. O coordinador-presidente convocará e presidirá as reunións, velará polo desenvolvemento das funcións encomendadas e coidará de que o estudio dos tratamentos se faga nos prazos adecuados, de forma que non afecte a evolución do paciente.

 5. Son funcións do comité, en relación co Servicio Galego de Saúde, as seguintes:  
1. Informar e asesorar sobre a prescrición correcta da hormona de crecemento e substancias relacionadas, para o cal dispoñerá de tódolos datos clínicos, analíticos e diagnósticos necesarios. 

2. Elaborar un protocolo de recollida de datos da historia clínica, susceptible de ser informatizado, que será de uso obrigatorio por tódolos médicos especialistas do Servicio Galego de Saúde que traten casos sospeitosos de deficiencias de hormona de crecemento e substancias relacionadas e que, unha vez elaborado, deberá ser remitido ó comité asesor. 
3. Avalia-los datos que se desprendan das historias clínicas referidas no apartado anterior, controlando os nenos de estatura baixa e deficiencias dubidosas de hormona de cremento e substancias relacionadas, para establecer en que casos é necesario o tratamento. 
4. Elaborar un censo na Comunidade Autónoma galega de tódolos casos de deficiencias de hormona de crecemento e substancias relacionadas que permita defini-la evolución dos pacientes ó longo da vida. 
5. Establecer normas internas que garantan en todo momento o dereito á intimidade de tódolos individuos suxeitos a estudio e tratamento. 
6. Actuar como órgano de consulta de médicos que traten estes casos, así como das sociedades e entidades representantivas dos especialistas médicos. 

7. Comunicarlle á Dirección Xeral do Servicio Galego de Saúde aqueles problemas ou necesi dades que, ó seu entender, requiran un estudio ou unha actuación por parte dos órganos competentes do Servicio Galego de Saúde ou da Consellería de Sanidade. 

8. Propoñe-lo nomeamento de asesores para a realización de cometidos técnicos específicos, se fosen necesarios. 
9. Colaborar cos demais comités asesores nesta materia existentes no sistema nacional de saúde para homoxeneizar actuacións.

6. O comité reunirase cunha periodicidade mínima trimestral.

 

7. Os membros do comité asesor poderán percibi-las axudas de custos ou indemnizacións que, por razón de servicio, lles correspondan, de acordo coa normativa vixente. 

 

8. Nun periodo transitorio e en tanto se procede á elaboración dos protocolos referidos no punto 2 do artigo 5°, seranlle remitidos ó comité os documentos utilizados ata este momento, tanto para as revisións anuais que correspondan, como para os novos tratamentos que se propoñan. 

 

9. O Servicio Galego de Saúde non se fará cargo daqueles novos tratamentos que non recibisen previamente un informe favorable do comité asesor, nin daqueles que, a xuízo deste, deban ser suspendidos. 

 

10. A presente orde entrará en vigor a partir do día seguinte ó da súa publicación no Diaro Oficial de Galicia.