Decreto 399/1996, do 31 de outubro, polo que se regulan programas de control sanitario de moluscos bivalvos vivos.


Coa publicación do Real decreto 308/1993, do 26 de febreiro, polo que se aproba a Regulamentación técnico-sanitaria que fixa as normas aplicables á comercialización de moluscos bivalvos vivos, levouse a cabo a harmonización parcial da Directiva do Consello 91/492/CEE, do 15 de xullo, na que se fixan as normas sanitarias aplicables á producción e posta no mercado de moluscos bivalvos vivos.

Correspondendo á Comunidade Autónoma, conforme o artigo 33.1º do Estatuto de autonomía de Galicia, Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, o desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación básica do Estado en materia de sanidade interior, o Decreto 116/1995, do 31 de marzo, regulou o control de biotoxinas en moluscos bivalvos e outros organismos procedentes da pesca, marisqueo e a acuicultura e estableceu un reparto de competencias entre as autoridades da Administración autonómica en materia de control sanitario da producción, transporte, manipulación e venda de moluscos bivalvos vivos, atribuíndo á Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, a través da Dirección Xeral de Saúde Pública, a vixilancia e control dos moluscos bivalvos, para efectos hixiénico-sanitarios, en tódalas fases de comercialización, trasnformación e mercados de venda e no transporte, nos supostos que o citado decreto sinala.

Por outra parte, o Real decreto 308/1993, do 26 de febreiro, obriga ós responsables dos centros a realizar análises periódicas para controla-la calidade sanitaria dos moluscos, antes e despois da súa manipulación, e comproba-la eficacia da depuración.

Tamén o Decreto 116/1995, no seu artigo 9.2 sinala que os centros de expedición, depuración e establecementos de transformación serán responsables de que os productos por eles tratados cumpran os requisitos que establece o dito decreto.

Dado que ás autoridades sanitarias lles corresponde velar porque as persoas que manipulen moluscos bivalvos vivos adopten as medidas necesarias para cumprir estas esixencias de calidade sanitaria, e co fin de proporcionar ós consumidores as máximas garantías da salubridade, procédese á regulación de programas de control sanitario que deben ser levados a cabo polos centros onde se manipulen estes productos.

Na súa virtude, cumprido o trámite de información pública previsto no artigo 130 da Lei de procedemento administrativo, do 17 de xullo de 1958, por proposta do conselleiro de Sanidade e Servicios Sociais e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día trinta e un de outubro de mil novecentos noventa e seis,

 

DISPOÑO:

 

1. Obxecto.

O presente decreto ten por obxecto establecer garantías de control sanitario de biotoxinas e microbiolóxico nos centros de expedición, depuración, transformación e, en xeral, de manipulación de moluscos bivalvos vivos.

 

2. Conceptos básicos.

Para os efectos de aplicación do presente decreto entenderase por:

1. Zona de producción ou subzona de control de biotoxinas: as clasificadas ou declaradas como tal pola consellería competente en materia de pesca, marisqueo e acuicultura.

2. Lote: cantidade de molusco bivalvo vivo extraído dunha mesma zona de producción ou subzona de control de biotoxinas, destinada a ser enviada a un centro de expedición, depuración, transformación ou manipulación.

3. Envío: cantidade de molusco bivalvo vivo da mesma especie, envasado nun centro de expedición na mesma data ou tratado nunha estación depuradora, destinado a un ou varios clientes.

 

3. Sistema de identificación de lotes e envíos.

1. Cada lote deberá estar identificado polo número de documento de rexistro que, para o transporte e comercialización de moluscos bivalvos vivos, establece a Orde do 22 de febreiro de 1994, da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.

2. Os envíos procedentes dun centro de depuración, levarán unha etiqueta que certifique que os moluscos foron depurados e na que debe consta-la súa data de expedición.

Identificaranse coa data de envasado que figura na etiqueta sanitaria, os envíos que procedan dun centro de expedición.

 

4. Control de biotoxinas.

1. Os centros de expedición, depuración e establecementos de transformación son responsables de que os productos por eles tratados ou elaborados, cumpran os requisitos establecidos no artigo 1º do Decreto 116/1995, do 31 de marzo, polo que se regula o control de biotoxinas en moluscos bivalvos e outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura. Para garanti-lo dito cumprimento os establecementos antes mencionados serán responsables de que todos e cada un dos lotes manipulados, depurados ou transformados no seu establecemento, estean avalados por un control analítico que acredite que os niveis de biotoxinas están dentro dos límites legais establecidos.

Os documentos a que se refire o parágrafo anterior, deberán conservarse polo centro receptor, polo menos durante 90 días, e ser postos a disposición das autoridades competentes cando estas o soliciten.

2. Non obstante o disposto no parágrafo anterior, será admisible que as empresas aseguren as condicións que esixe o Decreto 116/1995, do 31 de marzo, mediante programas de autocontrol que deberán ser aprobados pola autoridade sanitaria e cumpri-las condicións que establece a normativa vixente.

 

5. Control microbiolóxico.

Os responsables dos centros de expedición e depuración deberán garantir que se tomen e analicen periodicamente un número representativo de mostras para exames de laboratorio, co fin de establecer un cadro cronolóxico, en función das zonas de orixe dos lotes, da calidade sanitaria dos moluscos bivalvos vivos antes e despois da súa manipulación.

No caso de que estas análises indicasen unha posible variación do status sanitario da zona de producción, o responsable do centro de expedición ou depuración informará do dito feito á autoridade competente.

 

6. Técnicas analíticas.

1. As técnicas analíticas de control de biotoxinas realizaranse segundo o establecido nos anexos I e II do Decreto 116/1995, do 31 de marzo, da Xunta de Galicia, e as técnicas de control microbiolóxico deberán segui-las pautas establecidas na lexislación vixente.

2. As análises deberán realizarse nun laboratorio equipado con todo o material necesario para realizalas, sexa propio do centro ou exterior, e estarán referendadas por un técnico responsable coa cualificación profesional suficiente.

 

7. Cumprimentación de libros de control.

Os centros de expedición e centros de depuración de moluscos bivalvos vivos, estarán obrigados a cubri-los libros de control de entradas, saídas e de laboratorio, segundo os modelos que se recollen no anexo deste decreto. Os datos anotaranse de xeito claro e lexible no mesmo día no que se obteñan os resultados ou teña lugar o feito que deba rexistrarse. Os libros de control estarán a disposición dos servicios de inspección cando estes o soliciten.

 

8. Infraccións e sancións.

As infraccións ó disposto neste decreto serán sancionadas de acordo co establecido na Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, Lei 12/1984, do 28 de decembro, do estatuto galego do consumidor e usuario, Decreto 157/1985, do 11 de xuño, polo que se regulan as infraccións e sancións en materia sanitaria, e demais disposicións de xeral aplicación.

 

DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS

 

Primeira.- O presente decreto entrará en vigor ós 3 meses da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

 

Segunda.- Facúltase a Consellería de Sanidade e Servicios Sociais para modifica-los libros de control de entradas e saídas e de laboratorio que se recollen no anexo deste decreto.

Vease también