Decreto 148/1991, do 2 de maio, polo que se establecen os órganos de dirección e colexiados dos hospitais da Comunidade Autónoma de Galicia dependentes da Consellería de Sanidade e xestionados polo Servicio Galego de Saúde e polo que se determinan as súas funcións.

 

É competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, recoñecida no artigo 27.1 do Estatuto de Autonomía, a organización das súas institucións de autogoberno, derivándose da dita facultade a correspondente capacidade de crear órganos e determina-las súas estructuras co fin de facer viva e viable aquela.

O Real decreto 1.679/1990, do 28 de decembro, aprobou o acordo da Comisión Mixta de Transferencias adoptado o 27 de decembro do mesmo ano, sobre traspasos á Comunidade Autónoma de Galicia das funcións e servicios do Instituto Nacional da Saúde, traspaso asumido pola Xunta de Galicia mediante o Decreto 16/1991, do 11 de xaneiro, que adscribe as ditas funcións e servicios á Consellería de Sanidade.

A presente disposición promúlgase para dar resposta á necesidade de acomodar á realidade diaria aqueles órganos que soportan a responsabilidade continua e cotiá das prestacións asistenciais sanitarias.

Preténdese, igualmente, con esta norma, establecer unha canle de comunicación e intercambio de criterios técnicos, científicos e prácticos, entre a actividade asistencial especializada e a de atención extrahospitalaria e primaria, favorecendo así as liñas de seguimento dos procesos de enfermidade dos usuarios para mellorar, no posible, as terapias a eles aplicables.

Por outra parte, a inclusión no órgano colexiado de participación de persoas non vinculadas directamente ós centros hospitalarios potenciará unha mellor comprensión da problemática sanitaria e consecuentemente un maior acercamento do hospital á población á que debe servir.

A estructura que se establece neste decreto ten a flexibilidade necesaria para acomodar aquelas ás necesidades reais, tanto de cobertura como de funcionamento. Neste sentido, as liñas que se marcan teñen un carácter indicativo, posibilitando así fixar para cada centro asistencial os esquemas estructurais adecuados ás necesidades reais do seu funcionamento.

Na súa virtude, de conformidade co establecido no artigo 34.4 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente,  por proposta do conselleiro de Sanidade, logo do informe dos conselleiros da Presidencia e Administración Pública e de Economía e Facenda, e previa deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día dous de maio.
 

DISPOÑO:

 

1. Ámbito de aplicación.

1.- O presente decreto seralles de aplicación a tódolos hospitais da Comunidade Autónoma de Galicia, dependentes da Consellería de Sanidade e xestionados polo Servicio Galego de Saúde.

2.- Os ditos hospitais adecuarán a súa estructura directiva, xestora e de administración, así como a súa organización funcional ás previsións que nel se establecen.

 

2. Órganos do hospital.

A.- Órganos de dirección.

1.- Xerencia.

1.2.- Dirección Médica.

1.3.- Dirección de Enfermería.

1.4.- Dirección de Xestión.

B.- Órganos colexiados.

1.- Xunta de Dirección.

2.- Consello de Dirección.

3.- Consello de Participación.

 

3. A Xerencia.

1.- Á fronte da Xerencia existirá un director xerente, nomeado pola Consellería de Sanidade por proposta do director xeral do Servicio Galego de Saúde, a través do procedemento de libre designación, mediante convocatoria pública, entre o persoal funcionario do grupo A ou persoal estatutario da Seguridade Social con titulación superior.

2.- O director xerente, como máxima autoridade do hospital, asume a representación oficial deste.

 

4. Funcións do director xerente.

a) Efectua-la programación, dirección e control de execución da actividade do hospital a través da ordenación dos medios materiais e persoais deste, avaliando o funcionamento de tódalas unidades no seu conxunto e a coordinación de todas elas.

b) Adopta-las medidas oportunas para a execución dos obxectivos encomendados ó hospital no programa de actuación que aprobe a Consellería de Sanidade.

c) Presenta-lo anteproxecto de presuposto do hospital.

d) Dar conta da xestión a través da memoria anual de actividades e dos informes periódicos que considere convenientes ou que lle sexan solicitados.

e) Adoptar, en coordinación co Servicio Galego de Saúde as medidas necesarias para asegura-lo funcionamento do hospital en casos excepcionais de riscos catastróficos, urxencias e situacións similares.

 

5. A Dirección Médica.

Dependendo orgánica e funcionalmente do director xerente, existirá un director médico, que será nomeado pola Consellería de Sanidade por proposta do director xeral do Servicio Galego de Saúde, polo procedemento de libre designación mediante convocatoria pública, entre funcionarios da Administración do Estado, das comunidades autónomas e das corporacións locais, que ostenten o título de licenciado en medicina e cirurxía ou de entre o persoal suxeito ó Estatuto xurídico do persoal médico da Seguridade Social.

 

6. Funcións do director médico.

a) A dirección, coordinación e supervisión dos servicios médicos e outros servicios sanitarios do hospital, efectuando o seguimento e avaliación do seu funcionamento, propóndolle á xerencia, se é o caso, as medidas pertinentes dirixidas a logra-la mellor prestación dos servicios.

b) A proposta, dirección e coordinación da actividade asistencial, docencia e investigación, realizando ó seguimento e avaliación permanente destas e o control de calidade dos servicios.

c) Desempeña-las funcións de director xerente nos casos de vacante, enfermidade ou ausencia deste e naqueles supostos nos que o dito órgano non exista dentro da estructura do hospital.

d) Exercer todas aquelas funcións e competencias que lle sexan expresamente delegadas polo director xerente ou que este lle encomende, sen prexuizo de que esas funcións poidan ser reclamadas en calquera momento polo órgano delegante.

 

7. Áreas de actividade adscritas á Dirección Médica.

1.- Estarán adscritas á Dirección Médica do hospital calquera das áreas de actividade que desenvolvan funcións médico-asistenciais e en especial as seguintes:

a) Medicina.

b) Cirurxía.

c) Xinecoloxía e obstetricia.

d) Pediatría.

e) Servicios centralizados.

f) Documentación e arquivo clínico.

g) Hospitalización de día e a domicilio.

h) Servicio de urxencias.

2. O disposto anteriormente entenderase sen prexuízo da acomodación ás características específicas de cada hospital, referida ás necesidades da súa área de cobertura e da composición nominal e numérica dos servicios da Dirección Médica.

 

8.  A Dirección de Enfermería.

Baixo a dependencia orgánica e funcional do director xerente existirá un director de Enfermería, que será designado pola Consellería de Sanidade por proposta do director xeral do Servicio Galego de Saúde, polo procedemento de libre designación, con convocatoria pública, entre funcionarios públicos ou persoal estatutario da Seguridade Social que pertenzan, en ámbolos casos, a corpos ou escalas de carácter sanitario que teñan título de diplomado universitario en enfermería, axudante técnico sanitario, practicante, matrona, enfermeira ou fisioterapeuta e que reúnan, ademais, os requisitos que se esixan na correspondente convocatoria.

 

9. Funcións do director de Enfermería.

a) Dirixir, ordenar e supervisa-los servicios adscritos á súa dirección, realizando o seguimento e avaliación do seu funcionamento e propondo, cando así o considere conveniente, as medidas oportunas tendentes a logra-la mellor prestación da asistencia por parte deles, en coordinación coa Dirección Médica.

b) Promocionar e impulsa-las actividades asistenciais, docentes e investigadoras, desenvolvidas polo persoal de enfermería realizando o seguimento e avaliación permanente delas.

c) Exercer tódalas funcións e competencias que lle sexan expresamente delegadas ou encomendadas polo director xerente.

 

10. Áreas de actividade adscritas á Dirección de Enfermería.

1. Adscríbense á Dirección de Enfermería as actividades de enfermería correspondentes ás seguintes áreas:

- Salas de hospitalización.

- Quirófanos.

- Unidades especiais.

- Consultas externas.

- Urxencias.

- Aqueloutras de actuación de enfermería que se consideren necesarias polo director xerente, oídas a Dirección Médica e a Dirección de Enfermería.

2. O disposto no número anterior entenderase sen prexuízo da conveniente adaptación ás condicións específicas do hospital e ás necesidades asistenciais do seu ámbito territorial.

 

11. A Dirección de Xestión.

Á fronte da Dirección de Xestión e dependendo orgánica e funcionalmente do director xerente, existirá un director que será nomeado pola Consellería de Sanidade, por proposta do director xeral do Servicio Galego de Saúde, mediante o procedemento de libre designación, con convocatoria pública de entre persoal funcionario dos grupos A ou B, persoal da Administración da Seguridade Social pertencente ós mesmos grupos ou persoal estatutario da Seguridade Social con igual ou similar clasificación e que reúnan ademáis os requisitos que se esixan na correspondente convocatoria.

 

12. Funcións do director de Xestión.

a) Dirixir e coordina-lo funcionamento das unidades e servicios integrados ou adscritos á Dirección de Xestión, realizando o seguimento e avaliación destes e propondo tódalas medidas que considere necesarias para o mellor funcionamento dos servicios.

b) Dirixir, coordinar e controla-la actividade económico-administrativa do centro. 
c) Elabora-lo anteproxecto do presuposto do centro.

d) Levar a cabo a xestión de persoal.

e) Proporcionar soporte técnico administrativo ó resto das direccións do hospital, cando así o considere conveniente o director xerente.

f) Aqueloutras que expresamente lle sexan delegadas ou encomendadas polo director xerente.

 

13. Áreas de actividade adscritas á Dirección de Xestión.

Adscríbense á Dirección de Xestión as actividades correspondentes ás seguintes áreas:

- Xestión económico-presupostaria.

- Xestión administrativa e de persoal.

- Réxime interno e seguridade.

- Mantemento e obras.

- Subministracións e hostelería.

- Lavandería.

- Aqueloutras que supoñan un soporte común ós diferentes servicios do hospital.

 

14. Subdireccións.

1. Para o correcto desempeño das funcións que se lles encomendan ós órganos de dirección poderanse crear, en apoio deles, postos de subdirectores en cada unha das direccións, Médica, de Enfermería e de Xestión, tendo en conta a entidade do centro de que se trate.

2. En todo caso, a creación dos ditos postos realizarase unha vez ponderados os seguintes factores:

-Clase de hospital (xerais, universitarios e outros).

-Cobertura demográfico-asistencial deste.

-Número de especialidades.

-Número de camas de hospitalización.

Con relación ó número de camas, os hospitais clasificaranse nos seguintes niveis:

Nivel I... 1.000 camas.

Nivel II ... de 500 a 999 camas.

Nivel III... de 250 a 499 camas.

Nivel IV ... de 150 a 249 camas.

Nivel V ... ata 149 camas.

Nos complexos hospitalarios o número de camas obterase mediante a suma das camas dos distintos centros que o compoñan, sempre e cando a xestión se realice de forma unificada para todos eles, entendéndose como centro de xestión a suma dos distintos centros de gasto con contabilidade presupostaria e financeira propios.

3. Os subdirectores serán nomeados polo mesmo procedemento que o establecido para a designación dos directores correspondentes, debendo reunir iguais requisitos ca estes.

 

15. Funcións dos subdirectores.

Os subdirectores exercerán as funcións que expresamente lles deleguen ou encomenden os seus correspondentes directores ós que substituirán nos casos de ausencia, enfermidade ou vacante. Nos supostos de que existan dous ou máis subdirectores dependentes do mesmo director, o director xerente designará o que, con carácter provisional, realice as funcións encomendadas a aquel.

De non se realiza-la designación, asumirá a dirección o subdirector de máis antigüidade no cargo.

 

16. A Xunta de Dirección.

1. A Xunta de Dirección é o órgano colexiado de dirección do hospital.

Compoñen a Xunta de Dirección:

- O director xerente, que ostenta a presidencia.

- O director médico.

- O director de Enfermería.

- O director de Xestión.

2. A Xunta de Dirección reunirase semanalmente e cando o director xerente o considere conveniente.

3. Son funcións da Xunta de Dirección:

a) A análise dos plans e obxectivos sanitarios do hospital establecendo as prioridades de execución destes.

b) Realiza-lo seguimento e avaliación das actividades desenvolvidas polas diferentes unidades e servicios do hospital.

c) Estudiar e, se é o caso, adopta-las medidas oportunas tendentes a mellora-lo funcionamento do hospital no seu conxunto ou de determinadas unidades ou servicios deste.

d) Coordina-las diferentes actividades das unidades e servicios do hospital en relación coa adecuada asistencia e as necesidades da súa área de cobertura.

e) Executa-las directrices dictadas polos órganos competentes da Consellería de Sanidade e do Servicio Galego de Saúde en materia de docencia e información sanitarias, pondo en práctica os plans que as ditas materias elaboren os órganos competentes.

f) Analizar e, se é o caso, aproba-lo anteproxecto de presuposto do hospital elaborado pola Dirección de Xestión.

g) Analizar e efectuar propostas sobre política de persoal de acordo coas directrices emanadas da Consellería de Sanidade.

4. En casos de vacante, ausencia ou enfermidade do director xerente, a Xunta de Dirección será presidida polo director médico.

5. Cando así o considere necesario o director xerente, poderán asistir ás reunións da Xunta de Dirección todos ou algún dos subdirectores existentes, con voz pero sen voto.

Igualmente a Xunta de Dirección poderá convoca-los xefes de departamento ou servicio do hospital co obxecto de informaren sobre materias ou asuntos concretos da súa competencia. 
6. Nos hospitais universitarios formará parte da Xunta de Dirección un representante da universidade, designado pola Xunta de Goberno desta. O dito representante integrarase na Xunta de Dirección como membro de pleno dereito, con voz e voto.

 

17. O Consello de Dirección.

1. O Consello de Dirección é o órgano colexiado de carácter técnico e de asesoramento e de consulta da Xunta de Dirección do hospital, en materias relacionadas coa actividade asistencial.

2. O Consello de Dirección terá a seguinte composición:

I) En hospitais de 150 camas ou máis.

- Presidente: O director xerente ou no seu defecto o director médico.

- Vicepresidente 1º: O director médico.

- Vicepresidente 2º: O director de Enfermería.

- Vicepresidente 3º: O director de Xestión.

- Vocais:

a) 12 xefes de servicio da área de saúde do hospital, elixidos por votación de entre os existentes, ou 15 se estes excedesen de 20, elixidos da mesma forma. En todo caso deberán incluirse un xefe de servicio por cada unha das seguintes áreas cirúrxica, médica, servicios centrais, materno-infantil e especialidades sen adscrición ás áreas anteriores.

b) 3 xefes clínicos elixidos por votación de entre os existentes no hospital, un por cada unha das áreas cirúrxica, médica e de servicios centrais.

c) 4 facultativos especialistas de área ou facultativos adxuntos elixidos mediante votación de entre os existentes no hospital, un por cada unha

das áreas cirúrxica, médica, de servicios centrais e materno-infantil.

d) O subdirector de Enfermería se o houbese, designado polo director correspondente, e un supervisor/a de enfermería elixido mediante votación de entre os existentes no hospital; e un sanitario de grao medio (DUE/ATS, matrona, fisioterapeuta e outros) elixido por votación entre os existentes.

e) 3 médicos de atención primaria designados da seguinte forma:

- 1 designado polo Colexio Oficial de Médicos da provincia onde se atope o hospital, de entre os representantes das vocalías rural ou de titulares; se está adscrito a outro centro, deberá recae-la designación nun que elixa o Colexio Oficial de Médicos.

- 2 coordinadores comarcais designados mediante votación polo conxunto dos existentes no ámbito territorial de cobertura do hospital.

f) 2 médicos de asistencia extrahospitalaria de carácter non xerarquizado, un especialista e outro de medicina xeral. Ambos serán designados mediante votación polos da súa clase, nos ambulatorios existentes na área de saúde do hospital de referencia.

g) 1 facultativo interno residente elixido por votación de entre os existentes no centro.

II) En hospitais de menos de 150 camas.

- Presidente: O director xerente ou no seu defecto o director médico.

- Vicepresidente 1º: O director médico.

- Vicepresidente 2º: O director de Enfermería.

- Vicepresidente 3º: O director de Xestión.

- Vocais:

a) 5 xefes de servicio da área de saúde do hospital, un por cada unha das áreas seguintes: cirúrxica, médica e de servicios centrais, materno - infantil e de especialidades non adscritas ás áreas anteriores, elixidos por votación de entre os existentes.

b) 2 xefes clínicos elixidos por votación de entre os existentes no hospital, un por cada unha das áreas médica e cirúrxicas.

c) 3 facultativos especialistas da área ou facultativo adxuntos elixidos por votación entre os existentes no centro, un por cada unha das áreas médica, cirúrxica e de servicios centrais.

d) 1 supervisor de enfermería elixido por votación de entre os existentes no hospital.

e) 2 médicos de atención primaria, preferentemente coordinadores comarcais, elixidos por votación de entre os existentes na área de saúde á que serve de referencia o hospital.

f) 1 médico de medicina xeral elixido mediante votación de entre os existentes no ambulatorio, ou no seu lugar no centro de apoio ou de saúde da área de saúde da que sexa o hospital de referencia o centro.

g) 1 médico especialista de asistencia extrahospitalaria de carácter non xerarquizado elexido por votación de entre os existentes no ambulatorio, ou no seu lugar, no centro de apoio ou de saúde da área de saúde da que sexa hospital de referencia o centro.

3. Nos complexos hospitalarios, constituídos por dous ou máis hospitais, serán tamén membros do Consello e Dirección o director ou subdirector médicos e o de Enfermería dos centros adscritos ou dependentes, formando parte igualmente del dous xefes de servicio da área de saúde, un xefe clínico, un facultativo especialista de área ou facultativo adxunto e un ATS/DUE elexidos de forma idéntica á establecida no número anterior. As ditas vocalías elixiranse por cada centro de hospitalización adscrito ou dependente do que ostente a Xerencia.

4. Actuará de secretario un dos vocais elixidos no seo do Consello.

5. O Consello de Dirección reunirase con carácter preceptivo unha vez ó mes e cando circunstancias de especial interese ou urxencia, a criterio da presidencia, así o requiran.

6. Son funcións do Consello de Dirección as seguintes:

a) Asesorar e informar, por petición da Xunta de Dirección, naquelas materias ou asuntos que incidan ou poidan incidir directamente na actividade asistencial do hospital.

b) Coñecer e informar sobre o plan de necesidades anuais do hospital.

c) Coñecer, propor e, se é o caso, elaborar programas obxectivos, plans ou medidas tendentes a mellora-la calidade asistencial, a docencia e a investigación.

d) Informar e efectua-la avaliación en relación cos programas de mellora de calidade asistencial.

e) Coñecer e emitir informe do anteproxecto de presuposto anual do hospital.

f) Propor directrices e medidas de actuación dirixidas a mellora-la coordinación entre a actividade asistencial da atención primaria e a asistencia especializada extrahospitalaria e hospitalaria, marcando obxectivos e avaliando resultados.

 

18. O Consello de Participación.

1. É o órgano colexiado de participación na programación, seguimento e avaliación da actividade asistencial del.

2. O Consello de Participación terá a seguinte composición:

I) En hospitais de 150 camas ou máis.

- Presidente: O director provincial do Servicio Galego e de Saúde.

- Vicepresidente 1º: O director xerente do hospital.

- Vicepresidente 2º: O director médico.

- Vicepresidente 3º: O director de Enfermería.

- Vicepresidente 4º: O director de Xestión.

- Vocais:

a) 1 xefe de servicio da área de saúde por cada unha das áreas asistencias seguintes: servicios centrais, cirúrxica, médica, de especialidades sen adscrición as áreas anteriores.

b) 2 xefes clínicos, elixidos mediante votación de entre os existentes.

c) 3 facultativos especialistas de área ou facultativos adxuntos do hospital elixidos por idéntico sistema.

d) 3 sanitarios de grao medio do hospital (DUE/ATS, matrona, fisioterapeuta e outros) elixidos de igual forma.

e) 3 auxiliares de clínica do hospital elixidos de forma similar.

f) 4 representantes do persoal non sanitario, administrativos, celadores e oficios, designados de igual maneira.

g) 6 veciños da área de saúde de onde sexa o hospital de referencia o centro, dos cales dous deberán selo do municipio onde se atope o hospital e os catro restantes deberán pertencer ós catro municipios de maior censo de habitantes de dereito. Estes vocais serán designados polos concellos respectivos.

II) En hospitais de menos de 150 camas.

- Presidente: O director provincial do Servicio Galego de Saúde.

- Vicepresidente 1º: O director xerente ou no seu defecto o director médico.

- Vicepresidente 2º: O director médico ou no seu defecto o director de Enfermería.

- Vicepresidente 3º: O director de Enfermería.

- Vicepresidente 4º: O director de Xestión.

- Vocais:

a) 3 xefes de servicio da área de saúde elixidos mediante votación de entre os existentes no hospital.

b) 1 xefe clínico elixido por idéntico sistema.

c) 2 facultativos especialistas de área ou facultativos adxuntos elixidos de igual forma.

d) 2 matronas, sanitarios de grao medio (ATS/DUE, fisioterapeuta) elixidos de entre os existentes no hospital mediante votación.

e) 2 auxiliares de clínica elixidos de igual forma.

f) 2 vocais en representación do persoal non sanitario elixidos mediante votación.

g) 4 vecinos da área de saúde onde se atope o hospital, dos cales dous serano do municipio onde se atope o centro e os outros dous pertencentes ós dous municipios de maior censo de dereito, exceptuando o de situación do centro. Estes vocais serán designados polos concellos respectivos.

3. O Consello de Participación reunirase preceptivamente unha vez ó semestre, ou cando existan circunstancias especiais que así o fagan conveniente ó xuizo do presidente.

4. Son funcións do Consello de Participación:

a) Coñecer, informar e, se é o caso, propor medidas ou actuacións en relación cos programas de actividade asistencial do hospital.

b) Coñece-lo anteproxecto do presuposto do hospital.

c) Coñecer e informar da memoria anual de xestión que presente o director xerente ou, se o caso, o director médico.

d) Propor todas aquelas medidas dirixidas a mellora-la actividade asistencial do hospital, a docencia e a investigación, en relación coas necesidades da súa área de cobertura.

 

19. Vixencia dos cargos electivos.

A duración dos cargos electivos dos órganos colexiados regulados nos preceptos anteriores será de 2 anos. Os ditos cargos poderán ser reelexidos para sucesivos períodos de igual duración, de maneira ilimitada. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

 

O sistema de elección dos cargos electivos dos órganos colexiados establecidos no presente decreto, así como o réxime de funcionamento e de adopción de acordos destes, regularase mediante orde da Consellería de Sanidade.

 

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS

 

Primeira. Os modelos de estructura que se establecen no presente decreto serán implantados nos hospitais da Comunidade Autónoma de Galicia que dependan da Consellería de Sanidade. A dita implantación irase realizando de acordo coas disponibilidades presupostarias.

 

Segunda. No prazo de seis meses a partir da entrada en vigor deste decreto, a Consellería de Sanidade procederá a realiza-la clasificación dos hospitais a que se refire o artigo 1º.

 

Terceira. O persoal que á entrada en vigor do presente decreto desempeñe postos de dirección similares ós establecidos nel continuaraos desempeñando con carácter provisional ata o momento en que se proceda á súa cobertura polos procedementos descritos na presente norma.

 

Cuarta. Mentres non se proceda ó nomeamento dos coordinadores comarcais, a súa representación nos concellos de dirección será cuberta por dous médicos de atención primaria elixidos polo Colexio Oficial de Médicos da área de saúde correspondente.

 

DISPOSICIÓN DERROGATORIA

 

No ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ó disposto no presente decreto.

 

DISPOSICIÓN DERRADEIRA

 

Queda autorizado o conselleiro de Sanidade para dictar tódalas disposicións necesarias para o desenvolvemento e execución do disposto neste decreto, que entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.