Orde do 30 de marzo de 1987, pola que se crea a Comisión Asesora sobre Diabete en Galicia.

A diabete é unha enfermidade que constitúe un importante problema de saúde pública derivado da súa morbi-mortalidade, do alto grao de incapacidade que se deriva dela e, por conseguinte, do elevado custo socio-sanitario que xera. A súa incidencia e prevalencia tenden a aumentar nos países desenvolvidos, tendencia explicable por factores nutricionais, o incremento do nivel de vida, a mellora dos métodos de detección e o aumento na esperanza de vida. 
En Galicia é necesario estructura-las accións que se van desenvolver de forma integrada, atendendo os aspectos preventivos, terapéuticos, de rehabilitación e sociais da enfermidade e coordenando tamén as distintas iniciativas que se poidan dar desde sectores sociais, asociacións de afectados, sociedades profesionais e outros grupos, para mellorar canto se poida os recursos sanitarios e sociais disponibles.
En consecuencia, en uso das facultades que me confiren os artigos 34.6 e 36.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, e o artigo 33.1 do Estatuto de Autonomía de Galicia,

DISPOÑO:

 

1. Créase a Comisión Asesora sobre Diabete en Galicia, como órgano consultivo da Consellería de Sanidade e Seguridade Social.

 

2. A Comisión Asesora sobre Diabete en Galicia comporase dos seguintes membros:

-Presidente:

O director xeral de Saúde Pública ou persoa en quen delegue.

-Vocais:

Un representante da Subdirección Xeral de
Planificación e Aseguramento, nomeado polo secretario xeral do Servicio Galego de Saúde.

Un representante da Dirección Xeral de Atención Especializada do Servicio Galego de Saúde.

Un experto no tema da atención especializada nomeado polo director xeral de Atención Especializada do Servicio Galego de Saúde.

Un ATS ou ATS/DUE experto no tema da diabete nomeado polo director xeral de Atención Especializada do Servicio Galego de Saúde.

Un experto no tema da diabete nomeado polo director xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais.

Un representante da Dirección Xeral de Saúde Pública, nomeado polo director xeral, que actuará como secretario.

Un representante da Dirección Xeral de Atención Primaria do Servicio Galego de Saúde.

Un representante da Sociedade Galega de Endocrinoloxía, Nutrición e Metabolismo.

Un representante do Instituto Galego de Oftalmoloxía.

Un representante da Federación Galega de Educadores en Diabete.

Dous representantes das asociacións de diabéticos existentes na Comunidade Autónoma de Galicia

 

3. Son funcións da Comisión Asesora sobre Diabete en Galicia:

a) Estudiar e avalia-los resultados obtidos nos proxectos e actividades desenvolvidas na Comunidade Autónoma acadando, para iso, a información dispoñible. 
b) Potenciar e asesora-los estudios epidemiolóxicos que permitan coñece-la incidencia e prevalencia da diabete en Galicia.                                    
                                                                                                   

c) Elabora-lo Programa Galego de Prevención e Control da Diabete a partir das propostas presentadas ou elaboradas no seo da comisión.
d) Desenvolver e coordina-las accións que, no marco do Programa Galego de Prevención e Control da Diabete, se determinen.
 
DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS
 

Primeira.- Esta Orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Segunda.- Facúltase ó Director Xeral de Saúde Pública para o desenvolvemento e execución desta Orde.