Resolución do 26 de maio de 1997 pola que se establecen os criterios para a liquidación de estadías e servicios en centros concertados sociosanitarios na súa aplicación de módulos residenciais.


O artigo 79 da Lei 4/1993, do 14 de abril, de servicios sociais establece que, sen prexuízo da súa gratuidade, os usuarios dos servicios sociais participarán, na medida das súas posibilidades económicas, no financiamento destes, de conformidade cos principios de solidariedade e redistribución. Ó mesmo tempo, establécense os baremos obxectivos para a súa efectividade, debendo garantir, en todo caso, a reserva a favor do usuario das cantidades necesarias para atende-los seus gastos persoais.

No mesmo sentido, a Orde do 7 de maio de 1997, de concertación e acreditación de centros sociosanitarios no seu artigo 9 establece que os usuarios de longa estadía colaborarán no financiamento do módulo residencial mediante a entrega á entidade concertada do 75% dos seus ingresos líquidos mensuais, quedando excluídas do cómputo as gratificacións extraordinarias.

Deste xeito, a presente resolución ten por obxecto a unifícación do procedemento administrativo para a liquidación de estadías e servicios nos centros sociosanitarios, en réxime de concertación coa Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, e no referente á participación do usuario no financiamento do módulo residencial de longa estadía en centros sociosanitarios.

Por iso, en virtude da disposición derradeira primeira da Orde do 7 de maio de 1997, de concertación e acreditación de centros sociosanitarios, díctase a presente resolución:

Liquidación de estadías en centros sociosanitarios concertados coa Xunta de Galicia.

 

Primeiro.- Os usuarios de longa estadía en centros sociosanitarios, ou os seus representantes legais, desde o momento do seu internamento, participarán no financiamento do módulo residencial por estadía en centro sociosanitario concertado cunha contribución correspondente ó 75% da totalidade dos seus ingresos líquidos mensuais percibidos, exceptuando destes o importe percibido en concepto de pagas extraordinarias.

Nos supostos de matrimonio ou persoas unidas maritalmente que se atopen ámbolos dous na situación de internamento, realizarase unha soa liquidación conxunta a nome do titular ingresado.

No caso de cargas familiares, a contía do financiamento que deberá aboa-lo usuario farase de acordo coas seguintes táboas e dependendo dos ingresos líquidos mensuais destes.

 

Ingresos

Mensuais

Cónxuxe a cargo

Dúas persoas

a cargo

Tres persoas

a cargo

Catro ou máis

persoas

Menos de 64.505

75%

Exento

Exento

Exento

Exento

64.505 e 100.001

75%

2%

Exento

Exento

Exento

100.001 e 150.001

75%

18%

Exento

Exento

Exento

150.001 e 200.000

75%

24%

7%

Exento

Exento

200.001 e 250.001

75%

29%

10%

2%

Exento

250.001 e 300.001

75%

32%

13%

5%

Exento

Máis de 300.001

75%

34%

15%

7%

Exento

 

Segundo.- O centro, servicio ou establecemento concertado estará obrigado a reter dos ingresos dos usuarios os importes que estes deban achegar para o financiamento dos servicios recibidos. Estes, á súa vez, serán deducidos no importe da factura mensual que o concertado elabore para o cobramento dos seus servicios atendendo ó procedemento regulamentado.

Cada centro deberá cubri-lo modelo achegado anexo á presente resolución remitíndollo á Dirección Provincial do Sergas.

A dirección provincial aboará a diferencia que resulte da contía correspondente que deberá aboa-lo usuario ata o total do custo efectivo do módulo residencial concertado.

 

Terceiro.- En períodos de ausencia do centro por permisos ou internamentos en centros hospitalarios, os usuarios aboarán o 54% da cantidade que lles correspondería de acordo cos números anteriores.

As ausencias temporais voluntarias de máis de 15 días producirán a alta do paciente no centro.

En casos excepcionais de maior tempo de ausencia, será avaliado cada caso de xeito individual polo centro sociosanitario e a Dirección Provincial do Sergas.

 

Vease también