logo Conselleria
logo SERGAS

Cacex Web

Solicitude de conta de acceso

Datos persoais do solicitante

Tipo de documento: (*)

NIF: (*)

Nome: (*)
Só se poden utilizar os caracteres "A..Z" e "-"

Apelido 1: (*)
Só se poden utilizar os caracteres "A..Z" e "-"

Apelido 2:
Só se poden utilizar os caracteres "A..Z" e "-"

Email: (*)

Teléfono fixo:

Teléfono mobil:

Sexo: (*)

Data de nacemento: (*) / / (dd/mm/aaaa)

País de nacemento: (*)

País de residencia: (*)

Tipo de Vía: (*)

Rúa: (*)

Número:

Andar:

Provincia: (*)

Poboación: (*)

Código Postal: (*)

¿Ten ou tivo algunha relación contractual co Servizo Galego de Saude?

Data finalización último vínculo: (*) / / (dd/mm/aaaa)

Importe neto última nómina: (*)  
(Introduza a cantidade sen separación de miles e con unha coma de separación decimal. Ex: 1234,00)




Consulta aquí as condicións

Lin e acepto as condicións de rexistro e uso do sistema.




Introduza o código que visualiza





imagen
imagen



Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia