logo Conselleria
logo SERGAS

Espazo para asociacións de doentes

Obxectivos

Nosas metas

 • Asesorar e proporcionar axuda social, sanitaria, psíquica, física, fiscal, laboral, terapéutica e asistencial de todas as persoas afectadas polas enfermidades inflamatorias intestinais e as persoas osteomizadas sexan motivadas polas EII ou por outras causas, así como aos seus familiares e contorna social, a fin de lograr a rehabilitación integral deste colectivo, facendo fronte á enfermidade de forma activa e positiva.
 • Facilitar o benestar social das persoas con EII e osteomizadas, colaborando e contribuíndo coas entidades públicas no establecemento de cantas disposicións legais sexan necesarias para fomentar e garantir a máxima protección posible deste colectivo, e evítese calquera prexuízo social lográndose a total integración social.
 • Estimular, fomentar e propor o estudo, investigación, desenvolvemento e prevención sobre as causas e tratamentos da enfermidade, así como os métodos curativos a través dos diferentes profesionais da saúde.
 • Promover, crear e organizar accións sociais, sanitarias, educativas, informativas, de concienciación, divulgación etc... a través de proxectos de sensibilización, prevención e normalización para a sociedade e as institucións.
 • Elaborar programas de asistencia psicolóxica e de axuda económica ás persoas con baixos recursos económicos derivados da súa situación como discapacitados/as e ás familias no ámbito de coidador/a.
 • Servizo atención e información e acompañamento a persoas con discapacidade física funcional e orgánica causada polas EII e as persoas osteomizadas.
 • Promoción, intervención e integración de proxectos sociais, sanitarios, discapacidades invisibles e educativas.
 • Promover e crear os servizos sociais, de asistencia técnica e xestión especializada que se estimen oportunos segundo as circunstancias da enfermidade inflamatoria intestinal e as persoas osteomizadas, supervisada polos correspondentes profesionais na materia, sobre todo en temas de discapacidade e minusvalías.
 • Resolver as necesidades das persoas afectadas, nos ámbitos de índole sanitaria e social derivados das enfermidades inflamatorias intestinais e as persoas osteomizadas
 • Dotar ás persoas afectadas polas EII e as persoas osteomizadas, con diferentes graos de discapacidade funcional, das capacidades necesarias para a súa autonomía persoal e independencia social. Servindo como dinamizadores sociais, sanitarios e educativos entre a asociación e a sociedade, para espertar a conciencia colectiva sobre estas enfermidades.
 • Promover a integración social e laboral destas persoas entre os colectivos da sociedade. Xestionando actuacións e intereses encamiñados ao devandito fin, ante posibles situacións de risco de exclusión social por razóns de saúde física, por saúde mental, por motivos económicos, sociais e pola súa discapacidade orgánica funcional.
 • Facilitar a información e asesoramento a nivel social, laboral, minusvalías e discapacidade, ás persoas con enfermidades inflamatorias intestinais e as persoas osteomizadas e á sociedade en xeral, nos seus aspectos sociais e médicos, por facultativos e persoal sanitario especializado.
 • Programar e realizar as actividades que se estimen oportunas como promoción da saúde, a integración social, a inserción laboral, a prevención e desenvolvemento da capacidade autónoma, que contribúan á mellora da calidade de vida das persoas afectadas, así como aos seus familiares e á súa contorna social.
 • Promover e apoiar os principios de igualdade de oportunidades entre home e mulleres, a participación dos mais mozos en todos os ámbitos sociais, así como a atención á infancia, persoas maiores e voluntariado, e alcanzar unha asistencia integral, velando por toda a gama de atencións que procuran confortar o dereito básico do afectado/a, para facilitarlle unha vida independente.
 • Editar, publicar ou divulgar o material didáctico oportuno sobre aspectos sociais, médicos, terapéuticos, asistenciais, legais, educativos ou de calquera índole sobre a materia.
 • Mellorar as condicións de vida de persoas con discapacidade e minusvalías, por causa das enfermidades inflamatorias intestinais e as persoas osteomizadas en todas as idades da vida e concienciar á nosa contorna da plena integración deste colectivo, promover o coñecemento da mesma a calquera persoa que o requira.
 • Lograr equipamentos especiais en canto á adaptación de aseos públicos para persoas osteomizadas, con ou sen discapacidade.
 • Promoción da autonomía persoal e servizos de axuda no fogar a persoas osteonizadas de idade avanzada e difícil aceptaron da súa nova situación.
 • Asesoramento a coidadores/as nas idades pediátrica, xuvenís e terceira idade.
 • Fomentar e promover a investigación e divulgación dos aspectos médicos, social, terapéuticos, asistenciais, socioeconómicos e de calquera outra índole que poidan derivar da EII e as persoas osteomizadas.
 • Promover a asistencia e información aos enfermos nos seus aspectos médico e social, especialmente no concernente ao fomento e proporción desa asistencia por facultativos e persoal sanitario especializados.
 • Abrir delegacións en calquera lugar de Galicia en que sexa preciso para desenvolver adecuadamente calquera programa ou proxecto.

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia