logo Conselleria
logo SERGAS

Espazo para asociacións de doentes

Obxectivos

A Asociación ten como fins:

 • Informar sobre a patoloxía da enfermidade, para previr a mesma e lograr a rehabilitación física e psíquica do afectado.
 • Fomentar reunións cos enfermos, a fin de coñecer os problemas de tipo sicosociais e laborais que xorden ou se agudicen a causa da súa enfermidade.
 • Potenciar o uso de medidas que permitan un maior coñecemento dos factores de risco e medios para combatelos.
 • Establecer contactos permanentes con profesionais pertencentes ó mundo da enfermidade, a fin de prestarlles e recadar as axudas precisas en apoio dos intereses de tódolos compañeiros.
 • Promover iniciativas que dean a coñecer ós familiares e á poboación en xeral o trastorno do ril como enfermidade.
 • Asumir cantas medidas sexan necesarias para axudar ós compañeiros.
 • Establecer canles de comunicación e colaboración con entidades, asociacións e fundacións que asuman os nosos obxectivos.

Para o cumprimento destes fins, a Asociación realiza as correspondentes actividades:

 • Organización de conferencias, charlas e coloquios sobre a enfermidade.
 • Visitas ós enfermos periodicamente.
 • Colaboración nas campañas informativas sobre os factores de risco e os que desenvolven os trastornos do ril.
 • Participación en eventos que faciliten la consecución de donantes de riñón.
 • Información as persoas en espera de transplante ou xa transplantadas dos servizos que poidan mellorar a súa calidade de vida.
 • Cooperar co resto das asociacións e fundacións para o desenvolvemento dos fins comúns.

Para realizar os cometidos concretos que axilicen a xestión, e facilitar a integración dos compañeiros nas tarefas da Asociación, constitúense, amplíanse ou substitúense, previo acordo da Xunta Directiva, cantas comisións e grupos de traballo creamos oportuno.

Están presididas por un Vogal e integradas por un numero indeterminado de socios, e son responsables da execución de áreas concretas de actividade permanente asumida pola Asociación.

Para a elaboración e desenvolvemento de temas concretos, constitúense grupos de traballo de carácter non permanente, integrados por un máximo de dez socios; de entre os cales, designase un responsable do grupo e un secretario. Os grupos de traballo dependen organicamente dalgunha das vogalías.

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia