logo Conselleria
logo SERGAS

Espazo para asociacións de doentes

Obxectivos

Segundo os seus Estatutos, a Federación ten como fin xeral mellorar a calidade de vida das persoas con Síndrome de Down e das súas familias, a través da plena integración social e da utilización dos recursos ordinarios da comunidade.

Para elo sinálanse como obxectivos específicos a conseguir:

 • Potenciar a constitución de Asociacións que traballen para persoas con Síndrome de Down.
 • Estimular as relacións entre os membros.
 • Impulsar e potenciar os obxectivos e as actividades dos seus membros.
 • Estudar e promover disposicións legais que garantan os dereitos das persoas con Síndrome de Down.
 • Establecer os programas e accións encamiñadas a promover estudos científicos sobre a Síndrome de Down.
 • Promover e realizar campañas de información e mentalización social para difundir o coñecemento e a realidade das persoas con Síndrome de Down.
 • Representar a os seus membros en cuestións de interese xeral ou a petición dos mesmos.
 • Promover proxectos de integración escolar, laboral, social e programas de saúde.
 • Xestionar subvencións ante os Organismos competentes de carácter autonómico, nacional ou internacional (públicos ou privados) para obter recursos para o seu funcionamento.
 • Establecer e manter relacións de colaboración con outras organizacións que teñan obxectivos similares.
 • Evitar e, se fora necesario, denunciar a todas aquelas entidades ou persoas que actúen en contra dos intereses das persoas con Síndrome de Down.
 • Promover intercambios e encontros entre profesionais das distintas Institucións S.D., posibilitando o coñecemento das diversas experiencias que a o longo da xeografía nacional están levándose a cabo.
 • Prestar Apoio psicolóxico ás familias das persoas con Síndrome de Down, especialmente as nais y pais con sobrecargas familiares.
 • Fomentar a promoción da muller con Síndrome de Down en tódolos ámbitos. Fomentar todas aquelas políticas de discriminación positiva que promovan a inclusión social en tódolos ámbitos (escolar, familiar, social, laboral,...) das mulleres e homes con Síndrome de Down.
 • Promover e organizar actividades de Ocio e Tempo Libre dirixidas a xoves con Síndrome de Down, que fomenten a súa participación na comunidade e, polo tanto, a súa integración social. Para tal fin, se constituirase unha sección xuvenil.
 • Calquera outro que, de modo directo ou indirecto, poida contribuír á realización dos fins da Federación.
 • A Federación respecta en todo caso a independencia y liberdade de actuación, funcionamento e criterios dos membros no desenvolvemento dos seus obxectivos e actividades dentro do marco dos seus estatutos.

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia