logo Conselleria
logo SERGAS

Doazón e trasplantes

Quero ser doante de órganos e tecidos

 

Cubre os teus datos no seguinte formulario e preme o botón enviar. Nuns días recibirás a tarxeta no teu domicilio. Comunícallo ós teus familiares e amigos.

 

Se non ten NIF, comuníquese coa Oficina de Coordinación de Transplantes

 

Nome:  

Primeiro apelido:  

Segundo apelido:  

NIF (DNI e letra): Sexo:

Enderezo:   C.P.:  

Provincia:

Concello:

Localidade:  

Teléfono:

Data Nacemento: / /  
 
calendarioEn cumprimento do REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E O DO CONSELLO de 27 de abril do 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos, RXPD) e Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGD), achegamos a seguinte información básica: o responsable do tratamento dos datos de carácter persoal é a Consellería de Sanidade como responsable do sistema de información do Sistema Público de Saúde de Galicia (Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia). Os datos facilitados incorporaranse ao ficheiro automatizado Rexistro de Doantes de Órganos de Galicia. A lexitimación para o tratamento está co base nos artigos 6.1.c) e 6.1e) do RXPD. Se desexa exercitar os seus dereitos (acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade e limitación de tratamento dos seus datos) pode facelo na Coordinación autonómica de transplantes de ADOS, Consellería de Sanidade, Edificio Adtvo. San Lázaro s/n, 15703 Santiago de Compostela, ou no correo electrónico cat.ados@sergas.gal
 


Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia